Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o sprzedaży na surowce wtórne zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami majątku Skarbu Państwa w które wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U.poz.729) informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego wymienione w  załączniku  Nr.1 z przeznaczeniem do sprzedaży na surowce wtórne.
  Szacowana waga w/w przedmiotów ok. 250 kg
   
 • Termin realizacji:
  10 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia przez wykonawcę zlecenia do realizacji.
   
 • Osoba wyznaczona do porozumiewania się z wykonawcami:
  Odpady przeznaczone do sprzedaży można obejrzeć podczas wizji lokalnej pod nadzorem Sprzedającego w dni powszednie w Warszawie przy ul. Jasnej 2/4 w godz. 10.00-13.00 po uprzednim kontakcie.
  Osoba upoważniona do kontaktu:
  Jacek Wdowiarski  tel. 22 5537860, e-mail  jacek.wdowiarski@warszawa.wsa.gov.pl
   
 • Kryteria wyboru ofert:
  cena 100%
   
 • Istotne postanowienia:
 • wszystkie koszty, w tym opłaty od czynności cywilno-prawnych wraz z opłatami administracyjnymi, związane z nabyciem i odbiorem przedmiotu sprzedaży ponosi Kupujący,
 • zakupione odpady nie podlegają reklamacji,
 • odbiór zakupionego mienia (załadunek, transport, ustalenie pomiaru masy odpadów) odbywa się siłami i środkami własnymi Kupującego,
 • w przypadku nieodebrania przedmiotu sprzedaży w terminie określonym, Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy bez dodatkowego wezwania.
   
 • Oferta w formie pisemnej powinna zawierać następujące informacje:
 • dokładną nazwę i adres oferenta,
 • proponowana cena brutto za całość zamówienia,
 • wypis z właściwego KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli ofertę składa spółka cywilna zaświadczenie powinien złożyć każdy ze wspólników, a ponadto należy przedłożyć umowę spółki),
 • kopie aktualnego zezwolenia właściwego organu na prowadzenie  działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów, którzy zostali wskazani w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r.- Prawo atomowe (Dz.U. z 2017 R. poz.576) lub którzy uzyskali zezwolenie na przetwarzanie odpadów na podstawie art.41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
   
 • Miejsce i termin złożenia ofert: 
  Ofertę należy złożyć w biurze podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna2/4, 00-013 Warszawa, przesłać e-mailem na adres:
  jacek.wdowiarski@warszawa.wsa.gov.pl do dnia  26.07.2018r. do godz.12.00.

 

Wersja XML