Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach rozpatrywania wniosków i skarg oraz petycji

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

w ramach rozpatrywania wniosków i skarg oraz petycji

 

 1.  

Administrator danych osobowych przetwarzanych w zakresie rozpatrywania wniosków i skarg oraz petycji

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

ul. Jasna 2/4

00-013 Warszawa

 1.  

Jednostka organizacyjna przetwarzająca dane osobowe w zakresie rozpatrywania wniosków i skarg oraz petycji

Wydział Informacji Sądowej

ul.  Jasna 2/4,  00-013 Warszawa

tel. 22 553 79 01

 1.  

Przedstawiciel jednostki organizacyjnej przetwarzającej dane osobowe

Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej

 1.  

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych

e-mail: iod@warszawa.wsa.gov.pl

 1.  

Podstawa prawna przetwarzania

W zakresie skarg i wniosków:

Art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w zw. z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) w związku z przepisami Rozdziału 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 524) w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1904) w zw. z art. 29 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 137), a w zakresie tam nieuregulowanym – zgodnie z przepisami Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. poz. 46).

W zakresie petycji:

Art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870)

 1.  

Cele przetwarzania danych osobowych

Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz rozpatrywanie petycji.

 1.  

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców

Dane osobowe gromadzone w ramach rozpatrywania wniosków i skarg oraz petycji mogą być przekazywane wyłącznie uprawnionym organom, w tym sądom administracyjnym i organom ścigania.

 1.  

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu

Dane osobowe, gromadzone w ramach rozpatrywania wniosków i skarg oraz petycji są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zgromadzone, a po tym czasie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych do niej.

 1.  

Informacje na temat stosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania

Zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania nie stosuje się.

 1.  

(gdy ma to zastosowanie)

Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi ustawy RODO, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zapewnia możliwość potwierdzenia, czy w tutejszym Sądzie przetwarzane są Państwa dane osobowe.

W przypadku, gdy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przetwarza Państwa dane osobowe mają Państwo możliwość uzyskania informacji, o których mowa w art. 15 RODO.

Ponadto mogą Państwo złożyć wniosek o:

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Plik do pobrania: PDFInformacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach rozpatrywania wniosków i skarg oraz petycji.pdf

Wersja XML