Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przepis art. 11c ustawy o KRS nie stanowi podstawy do wyłączenia jawności załączników do zgłoszeń kandydatów na członków KRS

     W dniu 12 lipca 2018 r. została rozpoznana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie skarga Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska na decyzję Szefa Kancelarii Sejmu RP odmawiającą udostępnienia załączników do zgłoszeń kandydatów na członków KRS.

     W wydanym wyroku Sąd w pkt 1 uchylił zaskarżoną decyzję oraz w pkt 2 zasądził od organu na rzecz strony skarżącej 680 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

     W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd stwierdził, że przepis art. 11c ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 389, z późn. zm.) nie stanowi podstawy do wyłączenia jawności załączników do zgłoszeń kandydatów na członków KRS, ponieważ nie można przyjąć, że jest to odrębna regulacja wyłączająca stosowanie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.).

     Ponadto, zdaniem Sądu, przepis art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej wprowadza ograniczenie prawa do informacji ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, ale jednocześnie stwierdza, że ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. W związku z tym dane sędziów, którzy popierają zgłoszenia kandydatów na członków KRS, muszą podlegać ujawnieniu z uwagi na związane z tym wykonywanie funkcji publicznej, czyli urzędu sędziego.

Wyrok ten jest nieprawomocny. Stronom postępowania przysługuje możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Zapis audio z ogłoszonego wyroku - MP312 07 2018 II SA Wa 520 18.mp3 (9,27MB)

Wersja XML