Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat dotyczący skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej

     W dniu 14 czerwca 2018 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 128/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 14 listopada 2017 r., nr R8/1odw/17 w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego (Pl. Defilad 1, Chmielna 70) oraz w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 129/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 14 listopada 2017 r., nr R8/2odw/17 w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego (Pl. Defilad 1, Chmielna 70) Sąd, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.), zawiesił w/w postępowania sądowe do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 341/17.

     Natomiast w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 341/17 ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów z 22 grudnia 2016 r. nr BAD3.6400.132.2016.2.ZAR w przedmiocie przejęcia przez Skarb Państwa udziału wynoszącego 2/3 w prawie własności nieruchomości przy Placu Defilad (dawna Chmielna 70) oraz związanych z tym roszczeń o ustanowienie praw rzeczowych na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. z 1945 r. poz. 279, z późn. zm.) Sąd wyrokiem z 14 czerwca 2018 r. oddalił skargę.

     W ustnych motywach rozstrzygnięcia, Sąd podzielił argumenty Ministra Rozwoju i Finansów a tym samym uwzględnił stanowisko o zastosowaniu w sprawie ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r. o dokonywaniu w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych (Dz. U. z 1968 r. poz. 65). Sąd uznał, że w stosunku do byłego współwłaściciela nieruchomości miał zastosowanie układ indemnizacyjny – Protokół nr 2 zawarty pomiędzy rządami PRL i Królestwa Danii, gdyż współwłaściciel był zgodnie z jego treścią osobą narodowości duńskiej i rząd duński na podstawie Protokołu nr 2 uznał go za uprawnionego do odszkodowania za mienie, którego w wyniku polskiego powojennego prawodawstwa został pozbawiony.

     Z uwagi na to, że zasadnicza część zarzutów zawartych w skargach, w sprawach o sygn. akt I SA/Wa 128/18 i I SA/Wa 129/18 na decyzje Komisji Weryfikacyjnej, dotyczy kwestii zastosowania układu indemnizacyjnego oraz obywatelstwa dawnego współwłaściciela przedmiotowej nieruchomości, Sąd zawiesił postępowanie w w/w sprawach do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 341/17.

 

Wyrok ten jest nieprawomocny. Stronom przysługuje możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wersja XML