Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zmiany nazwy ulicy w m.st. Warszawa z Józefa Szymańskiego na Wojciecha Ziembińskiego.

Komunikat w sprawie skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zmiany nazwy ulicy w m.st. Warszawa z Józefa Szymańskiego na Wojciecha Ziembińskiego.

 

W dniu 13 czerwca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie sygn. akt II SA/Wa 246/18 oddalił skargę Miasta Stołecznego Warszawy na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zmiany nazwy ulicy z Józefa Szymańskiego na Wojciecha Ziembińskiego wydane na podstawie art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2016 r. poz. 744, z późn. zm.).

W ustnych motywach rozstrzygnięcia, Sąd stwierdził, iż nie podziela zarzutów, co do naruszenia przez Wojewodę Mazowieckiego wskazanych w skardze przepisów Konstytucji RP, Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego oraz ustawy o zakazie propagowania komunizmu.

Przepisy ustawy o zakazie propagowania komunizmu nałożyły na Wojewodę Mazowieckiego obowiązek wydania zarządzenia zastępczego wobec niewykonania przez Radę m.st. Warszawy ustawowego obowiązku wynikającego z ustawy o zakazie propagowania komunizmu. Tak więc działanie podjęte przez Wojewodę Mazowieckiego, w postaci wydania zarządzenia zastępczego, stało się konieczne. Organ, uzasadniając dokonaną zmianę nazwy ulicy prawidłowo odwołał się do przedstawionych przez IPN opinii odnośnie dotychczasowego jej patrona Józefa Szymańskiego.

            Wyrok ten jest nieprawomocny. Stronom przysługuje możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

 

Wersja XML