Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zmiany nazwy ulicy położonej w m.st. Warszawa w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu

     W dniu 12 czerwca 2018 r. została rozpoznana, przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, kolejna skarga Miasta Stołecznego Warszawy na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w m.st. Warszawa wydanej na podstawie art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2016 r. poz. 744, z późn. zm.), a mianowicie sprawa o sygn. akt II SA/Wa 2111/17 w przedmiocie zmiany nazwy ulicy z Hanki Sawickiej na Zofii Kossak-Szczuckiej.

     W wydanym wyroku Sąd uchylił zaskarżone zarządzenie zastępcze oraz zasądził od organu na rzecz strony skarżącej zwrot kosztów postępowania.

       W ustnych motywach rozstrzygnięcia, Sąd podał argumentację analogiczną jak w sprawach będących przedmiotem rozpoznania w dniu 28 maja 2018 r. W sprawie tej zostało zgłoszone zdanie odrębne przez sędziego WSA w Warszawie Joannę Kube.

Wyrok ten jest nieprawomocny. Stronom przysługuje możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.\

Komunikat w sprawie skarg na zarządzenia zastępcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zmian nazw ulic położonych w m.st. Warszawa w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu (28 maja 2018 r.)

Wersja XML