Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie skargi na interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób prawnych.

Komunikat w sprawie skargi na interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób prawnych
w zakresie ustalenia, czy wydatki Spółki wynikające z aktu ustanowienia Polskiej Fundacji Narodowej będą podlegały odliczeniu od podstawy opodatkowania.

 

Wyrokiem z 24 maja 2018 r. sygn. akt III SA/Wa 2261/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z 04 kwietnia 2017 r., nr 1462-IPPB5.4510.13.2017.1.JC wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

            Sąd zakwestionował rozstrzygnięcie organu podatkowego, którym uznano za nieprawidłowe, stanowisko Podatkowej Grupy Kapitałowej PGK PGE 2015 (skarżący) w zakresie ustalenia, że wydatki Spółki wynikające z § 7 i § 8 aktu ustanowienia Polskiej Fundacji Narodowej (PFN) będą podlegały odliczeniu od podstawy opodatkowania na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu (…).

            §7 aktu ustanowienia Fundacji - majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski, na który składają się środki finansowe wniesione przez Fundatorów do dnia 30 grudnia 2016 r. w określonych w § 7 aktu kwotach;

            §8 aktu ustanowienia Fundacji - każdy z Fundatorów zobowiązuje się do dokonywania przez 10 lat począwszy od 2017 r. corocznych wpłat na działalność statutową Fundacji, w terminie do 30 stycznia każdego roku kalendarzowego w kwotach określonych w §8 aktu.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w zaskarżonej interpretacji stwierdził, że środki finansowe przekazane przez Spółkę na fundusz założycielski PFN oraz wpłaty, do których dokonywania zobowiązuje się fundator (skarżący), mają na celu wypełnienie przyjętego przez Spółkę zobowiązania wynikającego ze złożonego oświadczenia woli w akcie fundacyjnym. Tym samym, zdaniem organu wpłaty te nie są świadczeniem nieekwiwalentnym, gdyż mają na celu wykonanie pierwotnego świadczenia. W konsekwencji nie mogą być uznane za darowiznę podlegającą odliczeniu od podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Wyrok nie jest prawomocny.

Uzasadnienie powyższego wyroku, na dzień dzisiejszy nie zostało jeszcze sporządzone.

Sprawa jest przedmiotem zainteresowania medialnego.

Wersja XML