Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie skarg na zarządzenia zastępcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zmian nazw ulic położonych w m.st. Warszawa w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu

     W dniu 29 maja 2018 r. zostały rozpoznane, przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, kolejne skargi Miasta Stołecznego Warszawy na zarządzenia zastępcze Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmiany nazw ulic położonych w m.st. Warszawa wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2016 r. poz. 744, z późn. zm.), a mianowicie sprawy o sygn. akt:

1.    II SA/Wa 2072/17 w przedmiocie zmiany nazwy ulicy z Józefa Balcerzaka na Stanisława Kasznicy,

2.    II SA/Wa 2077/17 w przedmiocie zmiany nazwy ulicy z Natalii Gąsiorowskiej na Władysława Poboga-Malinowskiego,

3.    II SA/Wa 2082/17 w przedmiocie zmiany nazwy ulicy ze Związku Walki Młodych na Andrzeja Romockiego „Morro”,

4.    II SA/Wa 2084/17 w przedmiocie zmiany nazwy ulicy z Antoniego Parola na Józefa Sawy Calińskiego,

5.    II SA/Wa 2089/17 w przedmiocie zmiany nazwy ulicy z Mieczysława Fersta na Ks. Władysława Gurgacza,

6.    II SA/Wa 2093/17 w przedmiocie zmiany nazwy ulicy z Małego Franka na Danuty Siedzikówny „Inki”,

7.    II SA/Wa 2094/17 w przedmiocie zmiany nazwy ulicy z 1 Praskiego Pułku WP na Żołnierzy 1 Praskiego Pułku WP,

8.    II SA/Wa 2099/17 w przedmiocie zmiany nazwy ulicy z 1 Praskiego Pułku WP na Władysława Raczkiewicza,

9.    II SA/Wa 2103/17 w przedmiocie zmiany nazwy ulicy z Bolesława Gidzińskiego na Marka Nowakowskiego,

10.  II SA/Wa 2104/17 w przedmiocie zmiany nazwy ulicy z Jana Szałka na Olgi Johann,

11.  II SA/Wa 2109/17 w przedmiocie zmiany nazwy ulicy z Antoniego Kacpury na Stefana Melaka,

12.  II SA/Wa 2116/17 w przedmiocie zmiany nazwy ulicy z Zygmunta Modzelewskiego na Jacka Kaczmarskiego oraz

13.  II SA/Wa 2118/17 w przedmiocie zmiany nazwy ulicy z Henryka Jędrzejowskiego na rtm. Zbigniewa Dunin-Wąsowicza

     W wydanych wyrokach Sąd uchylił zaskarżone zarządzenia zastępcze oraz zasądził od organu na rzecz strony skarżącej zwrot kosztów postępowania.

     W ustnych motywach powyższych rozstrzygnięć, Sąd podał argumentację analogiczną jak w sprawach będących przedmiotem rozpoznania w dniu 28 maja 2018 r.

Wyroki te są nieprawomocne. Stronom przysługuje możliwość złożenia skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Komunikat w sprawie skarg na zarządzenia zastępcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zmian nazw ulic położonych w m.st. Warszawa w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu (28 maja 2018 r.)

Wersja XML