Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie skargi na interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wyposażenia i środków ochronny.

     Wyrokiem z 10 maja 2018 r. sygn. akt III SA/Wa 2028/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił w części - uznającej stanowisko skarżącego za nieprawidłowe - indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 16 lutego 2017 r., nr 1462-IPPB1.4511.1127.2016.2.KS1 wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

     Sąd zakwestionował rozstrzygnięcie organu podatkowego, którym uznano za nieprawidłowe, stanowisko skarżącego w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wyposażenia i środków ochrony (kasku, odzieży ochronnej i/lub ochraniaczy), jeżeli czas użytkowania będzie dłuższy niż rok i wydatków na ich zakup, jeżeli czas ich użytkowania będzie krótszy niż rok.

     W zaskarżonej w tym zakresie interpretacji organ stwierdził, iż wydatki wskazanego wyżej rodzaju nie mają, ani bezpośredniego, ani pośredniego związku z osiągnięciem przychodów, bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Aby wydatki poniesione na zakup kasku i odzieży i/lub ochraniaczy można było uznać za koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, ubiór motocyklisty musi spełniać określone wymogi. Ubiór taki musi utracić charakter odzieży osobistej, co w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania, ponieważ ubiór ten nie będzie opatrzony trwałymi cechami charakterystycznymi dla firmy (nazwa firmy, logo itp.). Nie ulega wątpliwości, iż zakup takiego ubioru związany jest z bezpieczną jazdą na motocyklu/motorowerze. Fakt ten nie może jednak przesądzać o tym, że wydatek na zakup takiego ubioru jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Uzyskiwanie przychodów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie jest uzależnione od rodzaju noszonych przez Wnioskodawcę lub osoby u niego zatrudnione kasku, odzieży ochronnej i/lub ochraniaczy w trakcie jazdy, a ma związek z bezpieczną jazdą motocyklem/motorowerem w trakcie pracy. Bezpośrednim celem, jaki jest związany z zakupem kasku i odzieży ochronnej i/lub ochraniaczy służących do jazdy na motocyklu jest ochrona zdrowia. Z kolei wydatki na ochronę zdrowia należą do wydatków o charakterze osobistym, które związane są z funkcjonowaniem danej jednostki w życiu społecznym, a ich poniesienie uwarunkowane jest innymi względami, aniżeli uzyskiwanie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

     W konsekwencji organ przyjął, że wnioskodawca nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na zakup kasku i odzieży ochronnej i/lub ochraniaczy niezbędnych do poruszania się na motocyklu lub motorowerze, gdyż nie mają one bezpośredniego związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, a ich poniesienie nie ma wpływu na wielkość osiąganego przychodu. Wydatki wyżej wskazane mają charakter osobisty związany z ochroną zdrowia, a od ich poczynienia nie są uzależnione jego przychody albo ich zabezpieczenie.

Wyrok nie jest prawomocny.

Uzasadnienie powyższego wyroku, na dzień dzisiejszy nie zostało jeszcze sporządzone.

Sprawa jest przedmiotem zainteresowania medialnego.

Wersja XML