Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA-ZP-02/2018

Stały serwis i utrzymanie w gotowości urządzeń drukujących wraz sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Termin składania ofert 22.05.2018 r. do godz.11:00.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 144 000 euro.
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin na składanie zapytań do treści SIWZ upływa 11.05.2018  r. 


PDFOgłoszenie o zamówieniu 30.04.2018.pdf (189,32KB)

PDFSIWZ serwis drukarek 2018-2020.BES.pdf (2,18MB)

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx (74,88KB)


Niniejszym informuje, iż w wykazie dokumentów o których mowa w klauzuli XVI ust. 1 SIWZ, po pkt 6 dodaje sie pkt 7 w brzmieniu:

7) wypełniony i podpisany wykaz osób przewidzianych do zatrudnienia w ramach umowy, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. 


W przypadku posłużenia się podmiotem trzecim w celu oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, Zamawiający publikuję przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego. 

DOCXZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO.docx (14,52KB)


PDFinformacja z otwarcia ofert 22.05.2018.BES.pdf (388,08KB)


PDFInformacja o unieważnieniu postępowania.BES.pdf (281,31KB)

Wersja XML