Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2017

     W sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 1088/17 ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2016 r. nr XXXVII/940/2016 w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadkach odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2017 Sąd wyrokiem z 14 marca 2018 r. stwierdził nieważność zaskarżanej uchwały w zakresie

     W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd stwierdził, iż Rada m.st. Warszawy podejmując uchwałę nie poczyniła ustaleń w zakresie kosztów usuwania pojazdów i przechowywania ich na parkingach na terenie miasta Warszawy. Ponadto w uzasadnieniu przedmiotowej uchwały zawarto stwierdzenie, iż wprowadzenie w życie proponowanych stawek w uchwale powinno skutkować utrzymaniem dochodów do budżetu miasta Warszawy z tytułu usuwania i przechowywania pojazdów na poziomie 2016 r., co zdaniem Sądu oznacza, że wzięty pod uwagę przez Radę m.st. Warszawy warunek fiskalny nastąpił z przekroczeniem uprawnień wynikających z art. 130a ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym stanowiącym podstawę do wydania przedmiotowej uchwały.

     Wyrok ten jest nieprawomocny. Stronom przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wersja XML