Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji budowy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej.

     W sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 2998/17 ze skarg Gminy Kolbudy i innych na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 15 stycznia 2016 r. w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej o parametrach drogi ekspresowej wraz z przebudową linii wysokiego napięcia w przebiegu wyznaczonym korytarzem wariantu LA OMT (Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej) + LA OŻ (Obwodnica Żukowa), Sąd wyrokiem z 27 lutego 2018 r. oddalił skargę.

     Zdaniem Sądu ocena oddziaływania na środowisko została poczyniona zgodne z art. 62 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn zm.) a wydana wskutek tej oceny decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

     Sąd zauważył, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poprzedza wydanie bardziej szczegółowej decyzji dotyczącej przedmiotu inwestycji, jaką będzie pozwolenie na budowę, o czym stanowi art. 72 ust. 3 ustawy środowiskowej.

    Tak więc dopiero na kolejnym etapie inwestycyjnym tj. przy procedurze uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę będą analizowane szczegółowo prognozy ruchu, powiązań drogowych w celu dostosowania do aktualnego zagospodarowania terenu. Również wówczas zostanie przeprowadzana inwentaryzacja terenów przyległych po kątem zabudowy i zagospodarowania terenu a także inwentaryzacja przyrodnicza.

     Wyrok ten jest nieprawomocny. Stronom przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wersja XML