Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie wymierzenia grzywny Prezydentowi m.st. Warszawy za niestawiennictwo przed Komisją Weryfikacyjną

     W dniu 13 lutego 2018 r., po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym, sprawy o sygn. akt I SA/Wa 1865/17 ze skargi Prezydenta m.st. Warszawy na postanowienie z 6 września 2017 r. Nr R 9/17 w przedmiocie nałożenia grzywny na Hannę Gronkiewicz-Waltz, Sąd wyrokiem uchylił zaskarżone postanowienie i zasądził na rzecz Prezydenta m.st. Warszawy kwotę 580 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

     Sąd w uzasadnieniu stwierdził, że zaskarżone postanowienie podlega kognicji sądów administracyjnych, jest bowiem postanowieniem od którego przysługuje środek odwoławczy. Uznał za niezasadne stanowisko Komisji, że skoro zaskarżonym postanowieniem kara grzywny została nałożona na Hannę Gronkiewicz-Waltz, to skarga wniesiona przez Prezydenta m.st. Warszawy winna podlegać odrzuceniu.

     Sąd rozpoznający sprawę podzielił w tym zakresie w pełni stanowisko wyrażone w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 25 października 2017 r., sygn. akt I SA/Wa 1355/17 i uznał, że wobec zaistniałych w stanie faktycznym sprawy wątpliwości, kogo Komisja uznaje za podmiot ukarany karą grzywny: organ jednostki samorządu terytorialnego, czy jego piastuna, skarga wniesiona przez którykolwiek z tych podmiotów powinna być uznana za wniesioną przez podmiot legitymowany. Przeciwne stanowisko mogłoby jeden z tych podmiotów narazić na utratę konstytucyjnego prawa do sądu i naruszałoby zasadę zaufania uczestników postępowania do organów władzy publicznej.

     Sąd podzielił również w pełni stanowisko wyrażone we wcześniejszych wyrokach tutejszego sądu, to jest m.in. w wyroku z 25 października 2017 r., sygn. akt I SA/Wa 1355/17, z 13 listopada 2017 r., sygn. akt I SA/Wa 1348/17, z 16 listopada 2017 r., sygn. akt I SA/WA 1349/17 i I SA/Wa 1350/17, że przepis art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 718) nie daje możliwości nałożenia kary grzywny za niestawiennictwo na rozprawie na osobę pełniącą funkcję piastuna organu osoby prawnej.

Wersja XML