Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym oraz nałożenia kary pieniężnej za naruszenie obowiązków informacyjnych

     W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1465/17 ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie bezterminowego wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym oraz nałożenia kary pieniężnej za naruszenie obowiązków informacyjnych Sąd wyrokiem z 2 lutego 2018 r. oddalił skargę.

     W ocenie Sądu zaskarżona decyzja Komisji Nadzoru Finansowego jest zgodna z prawem. Organ administracji prawidłowo orzekł o wykluczeniu akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym oraz o nałożeniu na stronę skarżącą kary pieniężnej w wysokości 800 000 złotych. Podstawą nałożenia tej kary administracyjnej było stwierdzenie, że skarżąca spółka w nienależyty sposób wykonuje ustawowy ciążący na niej obowiązek określony w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639, z późn. zm.), czyli obowiązek informacyjny.

     Wyrok ten jest nieprawomocny. Stronom przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wersja XML