Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od postanowienia Komisji Weryfikacyjnej o wymierzeniu grzywny

     W dniu 30 stycznia 2018 r., na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym, została rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 1519/17 ze skargi J. na postanowienie Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa z 1 sierpnia 2017 r., nr R 10/17 w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie  sprawy. W sprawie tej Sąd wyrokiem w pkt 1 uchylił zaskarżone postanowienie oraz w pkt 2 zasądził od Komisji Weryfikacyjnej na rzecz strony skarżącej kwotę 580 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

     Sąd uznał, iż zażalenie na postanowienie z 22 czerwca 2017 r. o zabezpieczeniu postępowania poprzez ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Poznańskiej 14 nie można uznać za złożone na akt nieistniejący. Od w/w postanowienia służył stronie skarżącej środek zaskarżenia w postaci wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

     Wyrok ten jest nieprawomocny. Po sporządzeniu i podpisaniu uzasadnienia zostanie ono zamieszczone w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych w Internecie pod adresem: http://orzeczenia.nsa.gov.pl oraz w poniższym komunikacie.

Wersja XML