Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa dot. inwestycji drogowej w Warszawie

 

          Wyrokiem z 31 stycznia 2018 r. sygn. akt VII SA/Wa 748/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 27 stycznia 2017 r. w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „budowa drogi wojewódzkiej nr 631 w ciągu ulic Marsa-Żołnierska na odcinku: węzeł Marsa-granica miasta Etap II”.

            W sprawie tej na dzień 01 lutego 2018 r., nie odnotowano wpływu wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

          Zgodnie z art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o  postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.) w  sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się wyłącznie na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku (…).

 

Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawa jest przedmiotem zainteresowania medialnego.

Wersja XML