Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/03/2018

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert:  25.01.2018 r. do godz. 11.00

 „Dostawa materiałów biurowych i czystościowych dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.”– SPRAWA WSA/ZP/BA/03/2018

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-3-2018.pdf

XLSKosztorys ofertowy - załącznik nr 2- SPRAWA WSAZP-BA-03-2018.xls Obowiązuje wersja 1.1 z dnia 23.01.2018r zamieszczona pod pytaniami.

Termin na zadawanie pytań upływa 22.01.2018r.


Odpowiedzi do treści zapytania ofertowego:

1. Czy w przypadku braku możliwości zapewnienia konkretnego produktu dopuszcza się możliwość zastosowania produktów równoważnych zgodnych z opisem ? (Np. długopis ZENITH Z-55)

Odpowiedź:

Generalnie Zamawiający nie dopuszcza zmiany produktów opisanych w kosztorysie ofertowym- załącznik nr 1. W szczególnym przypadku, gdy konkretny produkt jest niedostępny u dostawców, jak we skazanym przez Oferenta wypadku dotyczącym długopisu ZENITH Z-55, Zamawiający dopuszcza produkt równoważny lecz pod określonymi warunkami. Produkt równoważny musi posiadać parametry nie gorsze niż produkt wskazany w kosztorysie ofertowym, po stronie Oferenta leży ciężar przedłożenia Zamawiającemu dowodów potwierdzających, iż produkt równoważny posiada parametry nie gorsze niż produkt wskazany w kosztorysie.

Składając ofertę na produkt równoważny Oferent wraz z ofertą zobowiązany jest przedłożyć:

- oświadczenie dostawcy lub dystrybutora o tym, że dany produkt wskazany w kosztorysie ofertowym jest trwale niedostępny w sieci sprzedaży, 

- pełen opis i charakterystykę oferowanego produktu równoważnego,

- próbkę (tj. 1 egz.) oferowanego produktu równoważnego. 

W przypadku, gdy produkt równoważny będzie posiadać parametry gorsze niż produkt wskazany w kosztorysie ofertowym, lub gdy przedłożone dowody nie będą potwierdzać równoważności oferowanych produktów  w takim przypadku Zamawiający odrzuci Ofertę jako nie spełniającą warunków postępowania.  Wszystkie próbki produktów równoważnych złożone wraz z ofertę  zostaną odesłane na adres Oferenta w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.  

Odpowiedzi do treści zapytania ofertowego z dnia 22.01.2018r:

2. Zamawiający w swoich odpowiedziach wyjaśnił, że nie dopuszcza zaoferowania produktów równoważnych, za wyjątkiem sytuacji, gdy produkt jest niedostępny na rynku, i to przy spełnieniu ściśle określonych warunków. Jednakże w dwóch pozycjach postępowania konieczne jest dopuszczenie produktów równoważnych, chociaż są one dostępne na rynku. W pozycjach 53 (obwoluta A4) i 63 (pióro żelowe), Zamawiający wskazał wymaganą markę IDEST. Niestety marka ta jest marką własną firmy Partner XXI i w związku z tym, chociaż wciąż produkowana,  jest niedostępna dla innych oferentów.

3. W nawiązaniu do odpowiedzi Państwa na zadane pytanie dotyczące długopisu Zenith 55, pragnę zwrócić uwagę, że wprawdzie wskazany model został wycofany, ale na rynku dostępny jest model Zenith 7, który posiada identyczne parametry wynikające z zastosowania tego samego wkładu Zenith4 (średnica kulki, długość linii pisania, grubość linii pisania), posiada również obudowę w jednolitym kolorze (szersza gama kolorystyczna), metalową końcówkę, obrączkę, metalowy klip. W związku z powyższym wnioskujemy o zmianę opisu zastępując model Zenith 55, modelem Zenith 7.

Wspólna odpowiedź do pytania 2 i 3:

 Zamawiający uwzględnia uwagi i zmienia  załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy.  Wprowadza zmiany w pozycjach kosztorysu:

 1. w poz. 5 zmienia rodzaj długopisu na - Zenit 7 Classic,
 2. w poz. 53 Zamawiający dopuszcza innego producenta,
 3. w poz. 61 Zamawiający dopuszcza innego producenta,
 4. w poz. 101 tusz do stempli dopisuje kolor- fioletowy.

Zmieniony załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy wersja 1.1 z dnia 23.01.2018r.

XLSKosztorys ofertowy - załącznik nr 2- SPRAWA WSAZP-BA-03-2018 wersja 1.1. z dnia 23.01.2018.xls

Kosztorys ofertowy – Załącznik 2 wersja 1.1 z dnia 23.01.2018r.  jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania, staje się integralną częścią oferty i należy go uwzględnić przy sporządzaniu oferty.  Treść modyfikacji  nie zmienia w istotny sposób ustalony przedmiot zamówienia, w związku z powyższym Zamawiający  nie przedłuża terminu składania ofert.


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - WSA-ZP-BA-03-2018.pdf

Wersja XML