Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie wymierzenia grzywny Prezydentowi m.st. Warszawy za niestawiennictwo przed Komisją Weryfikacyjną (R 10/17)

      Postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2017 r. Komisja do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa działając na podstawie  art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz.U. z 2017 r., poz. 718) ukarała Hannę Gronkiewicz - Waltz grzywną w wysokości 3000 zł za niestawiennictwo na rozprawie w sprawie R 10/17.

Skargę na powyższe postanowienie wniósł Prezydent m.st. Warszawy.

        Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 11 stycznia 2018 r. sygn. akt I SA/Wa 1866/17 odrzucił skargę Prezydenta m.st. Warszawy na postanowienie Komisji z dnia 30 sierpnia 2017 r.

        W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, że niewątpliwie stroną postępowania prowadzonego przez Komisję jest gmina. Podmiotem reprezentującym gminę na zewnątrz, zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 2 i ust. 3, art. 26 ust. 4 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017, poz.1875) w zw. z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2015, poz.1438) jest natomiast Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Osobą piastującą obecnie tę funkcję jest Hanna Gronkiewicz-Waltz.

W charakterze strony (tj. gminy) na rozprawę przed Komisją w dniu 30 sierpnia 2017 r., została wezwana Hanna Gronkiewicz-Waltz - jako prezydent, czyli jej organ wykonawczy.

Wobec niestawiennictwa osoby wezwanej, zaskarżonym  postanowieniem komisja ukarała grzywną Hannę Gronkiewicz-Waltz jako piastuna organu wykonawczego gminy. Stanowisko co do tego, że  Hanna Gronkiewicz-Waltz została ukarana jako osoba fizyczna komisja podtrzymała w piśmie procesowym z dnia 27 grudnia 2017 r.

        Sąd podkreślił, że w niniejszej sprawie podmiotem ukaranym grzywną jest  konkretna, wskazana z mienia i nazwiska, osoba fizyczna będąca aktualnie piastunem organu wykonawczego gminy i to ta osoba fizyczna, czyli Hanna Gronkiewicz-Waltz, jako posiadająca interes prawny i, co oczywiste, zdolność sądową, winna być stroną skarżącą w tej sprawie.

        Sąd zwrócił jednocześnie uwagę, że w kontrolowanej sprawie mamy do czynienia z inną sekwencją podmiotową niż miało to miejsce np. w sprawie zakończonej wyrokiem tut. Sądu z dnia 13 listopada 2017 r. I SA/Wa 1348/17. W sprawie o sygn. akt I SA/Wa 1348/17, również dotyczącej ukarania grzywną za niestawiennictwo na rozprawie, podmiotem ukaranym był „prezydent miasta stołecznego Warszawy”, a więc nieposiadający zdolności sądowej organ osoby prawnej - a nie: wskazany z imienia i nazwiska piastun tego organu, jak ma to miejsce w sprawie niniejszej.

PDFI SA Wa 1866 17.pdf

Wersja XML