Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dotycząca organizacji pracy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w związku z przywróceniem biegu terminów procesowych i sądowych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie informuje, iż zostaje wznowiona działalność orzecznicza na rozprawach.

Wszystkie osoby wchodzące na teren budynku Sądu zobowiązane są do:

Osoby, u których stwierdzi się podwyższoną temperaturę ciała (od 37,5oC) oraz osoby, które odmówią poddania się pomiarowi temperatury ciała, dezynfekcji rąk, użycia rękawiczek ochronnych i maseczek ochronnych lub innych środków zakrywających nos i usta nie uzyskają prawa wejścia do budynku.

Osoby zawiadomione o terminie rozprawy oraz ich pełnomocnicy, a także osoby, które zamierzają złożyć wniosek o przystąpienie do postępowania lub żądanie dopuszczenia do udziału w postępowaniu mogą wejść do budynku Sądu nie wcześniej niż na 10 minut przed rozpoczęciem rozprawy.

Ponadto dostęp publiczności do sal rozpraw oraz wydzielonych pomieszczeń jest limitowany, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być także wyłączony w zależności od występujących uwarunkowań lokalnych i konieczności zapewnienia bezpieczeństwa rozpraw.

 

Zarządzenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy sądów administracyjnych w związku z przywróceniem biegu terminów procesowych i sądowych – PDFZarządzenie Nr 13 z 25 05 2020 r..pdf


 

 • Komunikat w sprawach dotyczących skarg na postanowienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  sygn. akt II SA/Wa 1927/19 i II SA/Wa 2154/19 Wyrokami z 24 stycznia 2020 r., wydanymi na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżone postanowienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. czytaj dalej....
  Data publikacji: 24-01-2020 15:26
 • Komunikat w sprawie dotyczącej skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej (dot. ul. Kredytowej 6).

  sygn. akt I SA/Wa 286/19 W dniu 21 stycznia 2020 r. zostały rozpoznane, przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 18 grudnia 2018 r., nr KR II R 34/18 w przedmiocie uchylenia decyzji reprywatyzacyjnej w sprawie przyznania prawa użytkowania wieczystego. czytaj dalej...
  Data publikacji: 21-01-2020 17:33
 • Postanowienia WSA w Warszawie w sprawach o sygn. akt II SA/Wa 1927/19, II SA/Wa 2148/19 i II SA/Wa 2153/19.

  Z uwagi na znaczne zainteresowanie sprawami o sygn. akt II SA/Wa 1927/19, II SA/Wa 2148/19 i II SA/Wa 2153/19 ze skarg na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie czasowego ograniczenia przetwarzania danych osobowych przedstawiamy poniżej postanowienia tut. Sądu z 20 stycznia 2020 r. (w wersji zanonimizowanej) odmawiające wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia. Pobierz
  Data publikacji: 21-01-2020 10:23
 • Komunikat w sprawie dotyczącej skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej (dot. ul. Puławskiej 137 oraz ul. Pięknej 49).

  sygn. akt I SA/Wa 2292/18 i I SA/Wa 1777/18 W dniu 14 stycznia 2020 r. zostały rozpoznane, przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 16 października 2018 r. nr KR VI R 25/18 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji (dot. ul. Puławskiej 137) oraz skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 2 sierpnia 2018 r. nr KR II R 13/18 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji (dot. ul. Pięknej 49). czytaj dalej...
  Data publikacji: 14-01-2020 16:55
 • Komunikat w sprawie dotyczącej skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej (dot. ul. Schroegera 72).

  sygn. akt I SA/Wa 1368/18 W dniu 9 stycznia 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odroczył rozpoznanie sprawy, ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej dotyczącą odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego (dot. ul. Schroegera 72), do czasu zapoznania się z materiałem dowodowym złożonym w dniu 8 stycznia 2020 r. przez Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu. Następny termin rozprawy zostanie wyznaczony z urzędu. czytaj dalej...
  Data publikacji: 09-01-2020 13:27
Wersja XML