Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta m.st Warszawy w przedmiocie udostępnienia informacji o postępowaniach dekretowych

 

           W dniu 10 listopada 2017 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał skargę Fundacji ePaństwo na bezczynność Prezydenta m. st. Warszawy w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej (sygn. akt II SAB/Wa 765/16). Wnioskodawca domagał się informacji dotyczących wszystkich postępowań z dekretu warszawskiego.

           Sąd  wyrokiem  z dnia  10 listopada 2017 r.,  zobowiązał  Prezydenta  m. st. Warszawy do  rozpatrzenia  wniosku  Fundacji,  z dnia 16 sierpnia 2016 r., o udostępnienie informacji dotyczącej w/w postępowań, w zakresie wskazania: nr sprawy, adresu nieruchomości, typu roszczenia, daty złożenia wniosku dekretowego, osoby składającej wniosek, statusu roszczenia, daty decyzji I instancji jeśli sprawa nie została zakończona, uczestników postępowań dekretowych oraz  urzędników odpowiadających za prowadzenie postępowań i dat ich zmiany, terminu realizacji roszczenia lub wypłaty odszkodowania i daty rozliczenia nakładów poniesionych na daną nieruchomość.

          Sąd stwierdził, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa.
W pozostałym zaś zakresie oddalił skargę, tj. co do bezczynności w udostępnieniu informacji o tym: kiedy gmina m.st. Warszawy objęła przedmiotową nieruchomość w posiadanie, o sposobie użytkowania nieruchomości i jej przeznaczeniu, o ewentualnym złożeniu wniosku o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji w sprawie, kto był wnioskodawcą i na jakiej podstawie potwierdzono jego legitymację do wniesienia wniosku i czy decyzja taka jest przedmiotem postępowania sądowego.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawa jest przedmiotem zainteresowania medialnego.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1138207B81

Wersja XML