Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

 

Wyrokiem z 28 listopada 2017 r., w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 417/17 ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego z 1 lutego 2017 r., utrzymującą w mocy decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z 29 lipca 2015 r., w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej Sąd w pkt 1 uchylił zaskarżoną decyzję i utrzymaną nią w mocy decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z 29 lipca 2015 r. oraz w pkt 2 zasądził od organu na rzecz strony skarżącej kwotę 1480 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd stwierdził, że skoro organ do cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w przypadku przekroczenia limitu 1% zastosował art. 99 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r., poz. 2142, z późn. zm.) dotyczący sytuacji, w której nie wydaje się zezwolenia, to przed podjęciem rozstrzygnięcia winien w drodze decyzji, zgodnie z art. 120 ust. 1 pkt 2 ustawy, nakazać usunięcie stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie.

Wyrok ten jest nieprawomocny.

 

 

Wersja XML