Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie skargi na bezczynność Ministra Spraw Zagranicznych w przedmiocie udostępnienia ekspertyz dotyczących wyboru przewodniczącego Rady Europy

 

Wyrokiem z dnia 17 października 2017 r., sygn. akt II SAB/Wa 223/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zobowiązał Ministra Spraw Zagranicznych do rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska, z dnia 27 marca 2016 r., w zakresie udostępnienia ekspertyz dotyczących wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy. Sąd stwierdził, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa i zasądził na rzecz Skarżącego kwotę 100 złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania.

W ocenie Sądu, zarówno treść żądanych ekspertyz, ich autorstwo, stanowią informację publiczną. Zupełnie niezależnym, autonomicznym zagadnieniem pozostaje natomiast kwestia udostępnienia tych informacji i wyłączeń w ich udostępnieniu. Ustawa o dostępie do informacji publicznej, jak i inne akty prawne, określają wyłączenia w udostępnieniu informacji publicznej. A to z uwagi na tajemnice prawem chronione, dobro i bezpieczeństwo Państwa, prawo do prywatności itd. W takich przypadkach, odmawiając - w drodze decyzji - udostępnienia informacji publicznej, organ odmawiający udostępnienia informacji winien wskazać podstawę prawną takich wyłączeń.

PDForzeczenie II SAB_Wa 223_17.pdf

Wyrok nie jest prawomocny.

Wersja XML