Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 


Wyrokiem   z  28  września  2017 r., sygn. akt   VIII SA/Wa 980/16   Wojewódzki  Sąd  Administracyjny  w Warszawie,  oddalił  skargę  na decyzję  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  z 16 sierpnia 2016 r.,  w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów do 4,5% zawartości alkoholu. Przyczyną cofnięcia przedmiotowego zezwolenia było dokonanie przez skarżącego zakupu napojów alkoholowych u przedsiębiorcy, nie posiadającego zezwolenia na  ich hurtową sprzedaż. Warunkiem prowadzenia działalności na podstawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest zaopatrywanie się w napoje alkoholowe, wymienione w zezwoleniu, u producentów oraz u przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami. W ocenie Sądu, zgodnie z  art. 18 ust. 7 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016 poz. 487 ze zm.), okoliczność faktyczna w postaci zakupu napoju alkoholowego wymienionego w posiadanym zezwoleniu od przedsiębiorcy nie posiadającego koncesji na jego sprzedaż jest wystarczającą przesłanką cofnięcia wszystkich posiadanych zezwoleń w określonym miejscu.  
Wyrok ten nie jest prawomocny.

 

Wersja XML