Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie odmowy udostępnienia informacji przez Szefa Kontrwywiadu Wojskowego

 

Wyrokiem z 10 listopada 2017 r., sygn. akt II SA/Wa 282/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, oddalił skargę Fundacji Panoptykon na decyzję Szefa Kontrwywiadu Wojskowego z 19 stycznia 2017 r., o odmowie udostępnienia informacji publicznej, zawartej we wniosku z 27 stycznia 2014 r. Fundacja wystąpiła w nim o podanie ile razy w 2013 r.,  Służba Kontrwywiadu Wojskowego zwracała się do operatorów publicznej sieci telekomunikacyjnej o udostępnienie danych, z rozbiciem na następujące rodzaje ustaleń: ustalenia bilingowe, ustalenia lokalizacji telefonu komórkowego, ustalenia abonenckiego, wykazu sesji internetowych, ustalenia użytkownika IP. Fundacja zwróciła się również z pytaniem o pobieranie przez SKW danych użytkowników usług świadczonych drogą elektroniczną, a w szczególności, ilu usługobiorców dotyczyły wnioski oraz do ilu usługodawców zostały one skierowane.

Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego w zaskarżonej decyzji stwierdził, że żądane informacje nie mogą zostać udostępnione, ponieważ dotyczą zagadnień związanych z czynnościami operacyjnymi czy operacyjno – rozpoznawczymi prowadzonymi przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. Udostępnienie żądanych informacji doprowadziłoby do naruszenia przepisów zarówno ustawy o SKW i SWW, jak też innych np. ustawy o dostępie do informacji niejawnych czy ustawy o dostępie do informacji publicznej, jak również Konstytucji RP.

Wyrok ten jest nie prawomocny.

 

Wersja XML