Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie skargi na postanowienie Komisji Weryfikacyjnej z 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wydalenia z rozprawy pełnomocników m.st. Warszawy.

 

Sąd postanowieniem z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 1841/17 ze skargi Prezydenta m.st. Warszawy na postanowienie Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa z dnia 30 sierpnia 2017 r. nr R 10/17 w przedmiocie wydalenia z rozprawy pełnomocników strony odrzucił skargę.

Sąd przyjął, że skoro zaskarżone postanowienie nie jest zaskarżalne w administracyjnym toku instancji, nie kończy postępowania w sprawie i nie jest także postanowieniem rozstrzygającym sprawę co do istoty, to uwzględniając dyspozycję art.  3 § 2 pkt. 2 p.p.s.a. - nie przysługuje na nie skarga do sądu administracyjnego. Nie ma również przepisów szczególnych, które przewidywałyby kontrolę sądowoadministracyjną tego rodzaju postanowień. W związku z powyższym skarga na przedmiotowe postanowienie jako niedopuszczalna na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 p.p.s.a. podlega odrzuceniu na posiedzeniu niejawnym.

Sąd podzielił także stanowisko Komisji wskazujące na to, iż skarżący nie posiada legitymacji czynnej do zaskarżenia objętego skargą postanowienia. Stroną postępowania przed Komisją w rozumieniu mającego odpowiednie zastosowanie art. 28 kpa (w zw. z art. 38 ust. 1 ustawy) jako właściciel gruntu jest Miasto st. Warszawa. Prezydent miasta w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 27 maja 1997 r. o samorządzie gminnym reprezentuje posiadającą osobowość prawną gminę jako jej organ wykonawczy, nie występuje jednak jako osobny posiadający indywidualny status strony podmiot postępowania administracyjnego. Jako organ osoby prawnej nie posiada też zdolności sądowej w rozumieniu art. 25 p.p.s.a.

Postanowienie to jest nieprawomocne.

 

Wersja XML