Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie wymierzenia grzywny Prezydentowi m.st. Warszawy za niestawiennictwo przed Komisją Weryfikacyjną

 

            W dniu dzisiejszym, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym, sprawy o sygn. akt I SA/Wa 1348/17 ze skargi Prezydenta m.st. Warszawy na postanowienie Komisji Weryfikacyjnej z 29 czerwca 2017 r., nr R 1/17 o ukaraniu Prezydenta m.st. Warszawy grzywną w wysokości 3000 zł za nieuzasadnione niestawiennictwo przed Komisją na rozprawie w dniu 29 czerwca 2017 r. w sprawie dotyczącej decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 czerwca 2014 r., nr 246/GK/DW/2014 Sąd wyrokiem z 13 listopada 2017 r. w pkt 1 uchylił zaskarżone postanowienie oraz w pkt 2 zasądził od Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa na rzecz Prezydenta m.st. Warszawy kwotę 580 (pięćset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnieniu do w/w wyroku jest analogiczne jak w sprawie o sygn. I SA/Wa 1355/17 rozpoznanej przez Sąd w dniu 25 października 2017 r.

Link do komunikatu: http://bip.warszawa.wsa.gov.pl/454/490/komunikat-w-sprawie-wymierzenia-grzywny-prezydentowi-mst-warszawy-za-niestawiennictwo-przed-komisja-weryfikacyjna.html

Wersja XML