Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 3739/15

 

W sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 3739/15 ze skargi Leonida Sviridova na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z 23 października 2015 r. o cofnięciu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Sąd wyrokiem z 10 listopada 2017 r. oddalił skargę.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd stwierdził, że w świetle zgromadzonego materiału w sprawie, w tym informacji dostarczonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, organ miał podstawy do cofnięcia rezydentowi zezwolenia na pobyt długoterminowy ze względu na rzeczywiste i poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Wydana zatem decyzja jest zgodna z przepisami Dyrektywy Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotyczącej statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi Rady Unii Europejskiej.

Wyrok ten jest nieprawomocny.

Wersja XML