Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona archiwalna

 

Komunikat prasowy w sprawie skargi na akt Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odwołujący ze stanowiska dyrektora instytucji kultury

          Wyrokiem z dnia 5 lipca 2017 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt II SA/Wa 1820/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie  uchylił  akt  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 6 września 2016 r. o numerze BKS/948/2016 wydany w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza. Przesłanką uchylenia zaskarżonego aktu było naruszenie przepisów procedury administracyjnej, a w szczególności art. 7, art. 77 § 1, art. 80, a także art. 107 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, albowiem organ w żaden sposób nie uzasadnił wydanego aktu, a więc tym samym nie wskazał w ogóle, która przyczyna odwołania dyrektora instytucji kultury przed upływem okresu, na który został on powołany – zaszła w niniejszej sprawie, co dawało rzekomą podstawę do odwołania skarżącego z zajmowanego stanowiska dyrektora instytucji kultury pod nazwą   Instytut  Adama  Mickiewicza  na  podstawie  art. 15 ust. 1 i ust. 6 ustawy  z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Jednocześnie Sąd stwierdził, iż nie ma podstaw do tego aby uznać, że sądy administracyjne nie są właściwe do merytorycznego rozpoznawania tego rodzaju spraw.

Wersja XML