Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego.

 

     W dniu 10 października 2017 r. w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 837/17 Sąd oddalił skargę Województwa Mazowieckiego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z 26 stycznia 2017 r. nr LEX-I.4131.15.2017 stwierdzające nieważność uchwały nr 209/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022 i uchwały Nr 210/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącej jego wykonania.

     W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd stwierdził, że wskazane
w rozstrzygnięciu nadzorczym naruszenia procedury uchwalania powyższych planów, polegające na braku zapewnienia odpowiednich konsultacji społecznych przy  jego uchwalaniu miały charakter istotny, skutkujący nieważnością planu.

     Wyrok ten jest nieprawomocny.

Wersja XML