Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie realizacji inwestycji drogowej w Bydgoszczy

 

Wojewódzki  Sąd  Administracyjny  w  Warszawie   wyrokiem  z  13 września 2017 r.  w  sprawie  o  sygn.  akt  VII SA/Wa 983/17 ,  oddalił  skargi  na   decyzję  Ministra   Infrastruktury  i  Budownictwa  w  przedmiocie zezwolenia  na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie II etapu ul. Ogińskiego, stanowiącego część Trasy Uniwersyteckiej, będącej drogą wojewódzką, na odcinku od Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II z przebudową drogi powiatowej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Magnuszewskiej oraz budową węzła drogowego Jana Pawła II – Glinki w Bydgoszczy.

Zdaniem Sądu, zarzut naruszenia przez organ procedury administracyjnej przy wydawaniu zaskarżonej decyzji okazał się niezasadny. Strony bowiem brały czynny udział w toczącym się postępowaniu i miały możliwość składania środków odwoławczych. Organ zaś w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji odniósł się szczegółowo do argumentów stron podniesionych w odwołaniu. Zarzut naruszenia zasady czynnego udziału stron w postępowaniu mógłby być uwzględniony jedynie gdyby zostało wykazane, w jaki sposób wpłynęło to na wynik sprawy, czego w sprawie nie dowiedziono. Nie mógł odnieść skutku również zarzut pozbawienia możliwości udziału w postępowaniu innych uczestników, ponieważ na ten fakt mogą skutecznie powoływać się tylko te podmioty, który nie brały w nim udziału.

Odnośnie zaś kwestii odszkodowawczych, Sąd stwierdził, że nie były one w ogóle przedmiotem rozstrzygania w tym postępowaniu, ponieważ zaskarżone rozstrzygnięcie dotyczyło jedynie technicznych kwestii realizacji inwestycji drogowej. W tym zakresie decyzja Ministra Infrastruktury i Budownictwa jest zgodna z prawem.

 

Wersja XML