Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Radomia

 

W dniu 5 września 2017 r. wpłynęła do tutejszego Sądu skarga Radosława Witkowskiego na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2017 r.  nr LEX-I.4102.4.2017 w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Radomia, która została zarejestrowana pod sygn. akt VIII SA/Wa 658/17. W dniu 8  września 2017 r. Sąd wezwał Wojewodę Mazowieckiego do uzupełnienia akt administracyjnych sprawy w postaci nadesłania oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zwrotnych potwierdzeń odbioru zaskarżonego zarządzenia. Sąd wysłał także odpis odpowiedzi na skargę pełnomocnikowi skarżącego.

Termin rozprawy w powyższej sprawie został wyznaczony na dzień 25 października 2017 r. o godz. 9:00 w Sali B Wydziału Zamiejscowego w Radomiu.

 

                                                          PRZEWODNICZĄCA
                                                        WYDZIAŁU INFORMACJI SĄDOWEJ
                                                          Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
                                                           w Warszawie

                                                           Sędzia WSA Joanna Kube

Wersja XML