Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona archiwalna

 

       W dniu 9 maja 2017 r. odbyła się rozprawa w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 2971/16 ze skargi Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z 24 października 2016 r. Nr DIiO-420/813/2016 w przedmiocie wstrzymania użytkowania instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów, tj., kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 t/dobę z wykorzystaniem obróbki biologicznej, prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., zlokalizowanej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Kampinoska OUZ" przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie, eksploatowanej bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego.

     W charakterze uczestników postępowania występują ponadto: Stowarzyszenie „Czyste Radiowo” oraz Stowarzyszenie „Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Ekosystemów”.

       W sprawie tej Sąd wyrokiem z 9 maja 2017 r. oddalił skargę. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd stwierdził, że organ prawidłowo przyjął, iż skoro strona skarżąca nie posiadała wymaganego pozwolenia zintegrowanego to zgodnie z art. 365 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519) należało wstrzymać użytkowanie instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów.

        Wyrok ten jest nieprawomocny.

Wersja XML