Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie zatwierdzenia aneksu do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Białowieża.

Sąd postanowieniem z dnia 14 marca 2017 r. sygn. akt IV SA/Wa 2787/16 odrzucił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na decyzję Ministra Środowiska z dnia 25 marca 2016 r. Nr DLP-I.611.16.2016 w przedmiocie zatwierdzenia aneksu do planu urządzenia lasu sporządzonego na lata 2012-2021 dla Nadleśnictwa Białowieża w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, mocą którego dokonano zmiany planu urządzenia lasu dotyczącego:

  1. powierzchni łącznej lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, poprzez zwiększenie tej powierzchni, wg stanu na dzień 1 stycznia 2016 r. do 12.585,30 ha;
  2. etatu miąższościowego użytków głównych (rębnych i przedrębnych) poprzez zwiększenie etatu, po zmianie do 188.000 m3 grubizny drewna netto;
  3. projektowanej powierzchni zalesień i odnowień, poprzez zwiększenie tej powierzchni, po zmianie do 28,63 ha.

W charakterze uczestników postępowania wystąpili ponadto: Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot oraz Stowarzyszenie Klub Przyrodników.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że akt Ministra Środowiska w przedmiocie zatwierdzenia aneksu do planu urządzenia lasu nie podlega kontroli sądu administracyjnego. Rozstrzygnięcie to nie jest bowiem decyzją administracyjną ani innym aktem lub czynnością, określonym w art. 3 § 2 ustawy z  dnia 30  sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z  2016 r., poz. 718.). Zdaniem Sądu adresatem tego rozstrzygnięcia są Lasy Państwowe, które w  imieniu Skarbu Państwa zarządzają lasami i nie są odrębnym od Skarbu Państwa podmiotem. Skarb Państwa występuje zatem w roli dominium i nie można tutaj mówić o władczym rozstrzygnięciu w stosunku do osoby trzeciej. Tym samym akt ten nie podlega kognicji sądu administracyjnego.

 

Wersja XML