Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie dotyczącej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Strona archiwalna

 


>>  Link do komunikatu NSA dotyczącego postanowienia z 24 stycznia 2017 r. (sygn. akt II OZ 1432/16)


Komunikat w sprawie sygn. akt VII SA/Wa 2411/16 ze skargi na zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o połączeniu państwowych instytucji kultury – Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 oraz utworzenia państwowej instytucji kultury – Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

W dniu 21 października 2016 r. wpłynęły do tutejszego Sądu skargi Muzeum II Wojny Światowej oraz Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej na zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie połączenia państwowych instytucji kultury – Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 oraz utworzenia państwowej instytucji kultury – Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Skarga Muzeum II Wojny Światowej została zarejestrowana pod sygn. akt VII SA/Wa 2412/16, natomiast skarga Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej została zarejestrowana pod sygn. akt VII SA/Wa 2411/16.

Według strony skarżącej regulacje dotyczące przypadków połączenia muzeum z jakąkolwiek inną instytucją kultury - w tym z innym muzeum, a w konsekwencji również łączenie muzeów z innymi muzeami wymaga pozytywnej opinii Rady do Spraw Muzeów. Za taką interpretacją ma przemawiać zakres zmian dokonanych w 2012 r w przepisie art. 5a ustawy o muzeach. Minister o taką opinię nie wystąpił.

Zdaniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego procedura połączenia miała miejsce na podstawie art. 18 i 19 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. W tym trybie połączenie obydwu muzeów dokonane zostało przez wydanie aktu przez ich organizatora, czyli Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przeprowadzenie tej procedury nie wymaga pozytywnej opinii Rady do Spraw Muzeów wydawanej na mocy art. 5a ust 2 ustawy o muzeach, który to przepis dotyczy przypadku łączenia muzeum z inną niż muzeum instytucją kultury, a nie łączenia muzeum z muzeum.

Sąd postanowieniem z 16 listopada 2016 r. zarządził połączenie sprawy
o sygn. akt VII SA/Wa 2411/16 ze sprawą o sygn. akt VII SA/Wa 2412/16 do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia oraz prowadzenie dalej pod sygn. VII SA/Wa 2411/16.

Następnie postanowieniem z 16 listopada 2016 r. w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 2411/16 wstrzymał wykonanie zaskarżonego zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie połączenia państwowych instytucji kultury Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 oraz utworzenia państwowej instytucji kultury – Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy. Postanowienie jest nieprawomocne.

Na powyższe zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego skargę wniósł także Rzecznik Praw Obywatelskich. Skarga ta na dzień dzisiejszy nie wpłynęła jednak do tutejszego Sądu. Znajduje się ona aktualnie u Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wpłynęły natomiast do Sądu wnioski Muzeum II Wojny Światowej oraz Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej o wymierzenie Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi za nieterminowe przekazanie akt do Sądu. Wnioski te zostały zarejestrowane pod sygn. akt VII SO/Wa 26/16 i VII SO/Wa 27/16.

W sprawach tych został wyznaczony termin posiedzenia niejawnego na dzień 24 listopada 2016 r.
 

Treść postanowienia

Wersja XML