Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie sygn. akt I SA/Wa 493/14

(decyzja nacjonalizacyjna nieruchomości ziemskiej Michałowice)

 

Przedmiotem rozpoznania Sądu w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 493/15 były skargi mieszkańców Gminy Michałowice oraz samej Gminy (126 spraw, 211 skarżących i 1467 uczestników postępowania) na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi stwierdzającą nieważność orzeczenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 października 1948 r. oraz utrzymanego nim w mocy orzeczenia Wojewody Warszawskiego z dnia 27 marca 1948 r. w  części dotyczącej nieruchomości ziemskiej „Osiedle Michałowice" oraz „Osiedle Nowe Grocholice", którym to orzeczeniem Wojewoda Warszawski uznał, że  nieruchomość ziemska pn. „Dobra Ziemskie Michałowice" uregulowana w księgach hipotecznych „Osiedle Michałowice", „Osiedle Nowe Grocholice", majątek "Michałowice lit. G", podpada pod działanie art. 2 ust. 1 pkt e) dekretu PKWN z 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.

Wyrokiem z dnia 21 września 2016 r. Sąd oddalił wszystkie skargi.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że majątek ziemski rodziny Grocholskich w dniu wydania orzeczenia przez Wojewodę Warszawskiego (27 marca 1948 r.) nie był nieruchomością ziemską (rolną), która podlegała przejęciu na cele reformy rolnej w myśl art. 2 ust. 1 pkt e) dekretu PKWN z 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. Zakres przedmiotowy tego przepisu bowiem nie obejmował tych nieruchomości, ponieważ przed dniem 1 września 1939 r. zostały one rozparcelowane z przeznaczeniem na działki budowlane po uprzednim zatwierdzeniu projektu parcelacji przez właściwy organ państwowy. Działki te stanowiły odrębne od nieruchomości ziemskich przedmioty własności, nie podlegające przejęciu przez Skarb Państwa na podstawie art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu.

Prawidłowo zatem Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją z dnia 17 grudnia 2013 r. stwierdził nieważność decyzji nacjonalizacyjnej.

 

                             PRZEWODNICZĄCA
                              WYDZIAŁU INFORMACJI SĄDOWEJ
                             Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
                             w Warszawie

                              Sędzia WSA Joanna Kube
 

Wersja XML