Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA-ZP-06/2016

System do obsługi BMS – modernizacja sprzętowa i oprogramowanie.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 135 000 euro, natomiast przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin składania ofert 17.06.2016r.

Termin na składanie zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia upływa 13.06.2016r.  


Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 08.06.2016

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 08.06.2016.pdf (160,24KB)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

PDFSiwz modernizacja sprzętowa i oprogramowanie systemu BMS.pdf (835,03KB)

 

Załacznik Nr 8 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

PDFZałacznik Nr 8 do SIWZ.pdf (958,13KB)

 

Formularze ofertowe (wersja word) 

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx (51,24KB)


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Z DN. 20.06.2016

 

Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Wersja XML