Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/08/2016

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert 06.06.2016

Oferta na zakup  światłowodu do połączenia budynku  przy ul. Pankiewicza 4 w Warszawie z budynkiem przy ul.  Jasna 2/4 w Warszawie.

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-08-2016.pdf (410,22KB)

PDFwzór umowy.pdf (244,56KB)


Pytanie: 
Czy zapis zakłada naprawy kabla w przypadku ich wystąpienia (uszkodzenie kabla przez gryzonie, sprzęt ciężki bądź kradzież kabla z kanalizacji Orange), czyli utrzymanie kilkuletniej gotowości wyjazdów do awarii? Jak to rozumieć?
Odpowiedź:
Wykonawca w ramach udzielonej pełnej (własnej) gwarancji w zakresie poprawnego i ciągłego działania łącza światłowodowego zgodnie z zapisami § 4 ust 4 pkt 4 wzoru umowy - nie odpowiada w ramach udzielonej gwarancji  za możliwe do wystąpienia czynniki zewnętrzne takie jak: uszkodzenie kabla przez gryzonie, sprzęt ciężki bądź kradzież kabla z kanalizacji Orange. 
Wykonawca udziela gwarancji jedynie w zakresie czynności technicznych niezbędnych przy ułożeniu i montażu kabla światłowodowego, potrzebnych do prawidłowego wykonania umowy. 

Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się integralną częścią zapytania ofertowego i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 09.06.2016.pdf (487,93KB)

Wersja XML