Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs nr Og-1121/1/16 na staż urzędniczy

Strona archiwalna

 

Prezes

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

ul. Jasna 2/4

ogłasza konkurs nr Og-1121/1/16

na staż urzędniczy

( 1 etat – referent stażysta, stanowisko docelowe: referent )

 

Wymagania konieczne:

Wymagania dodatkowe:

 

Zakres zadań wykonywanych przez referenta obejmuje:

 

Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania konkursu reguluje zarządzenie Nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji stażu urzędniczego w wojewódzkich sądach administracyjnych (z zarządzeniem można zapoznać się w Oddziale Spraw Ogólnych i Osobowych WSA w Warszawie, przy ul. Jasnej 1, pok. 313).

Zgłoszenie zawierające:

 

należy złożyć do 8  kwietnia 2016 r. w Biurze Podawczym WSA w Warszawie bądź przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego).

Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji  Publicznej do 15 kwietnia 2016 r.

Konkurs składał się będzie z 2 części: pisemnej (praktyczny sprawdzian umiejętności) i ustnej (rozmowa kwalifikacyjna). Część pisemna odbędzie się 19 kwietnia br. część ustna 21 kwietnia br.

Osoby stawiające się na konkurs powinny posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość.

Prezes WSA w Warszawie zastrzega możliwość unieważnienia konkursu z uzasadnionych przyczyn.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.22 596-44-78

 Za treść odpowiada / informację wytworzył:  Anetta Obermiller (1.04.2016r.)
 Stronę opublikował:  Tomasz Gaj ( 1.04.2016 r. )

 

Wersja XML