Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona archiwalna

 

Prezes

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

ul. Jasna 2/4

ogłasza konkurs nr Og-1121/3/15

na staż urzędniczy

( 1 etat – stanowisko: referent – stażysta w VIII Wydziale Zamiejscowym w Radomiu)

 

Kandydat na stanowisko referenta – stażysty powinien spełniać wymagania określone w art. 3a ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2015 r. poz. 1241) oraz w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2011r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników sądowych oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 72, poz.384).

Wymagania dodatkowe:

 

Do zadań referenta stażysty, poza odbyciem szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz zdaniem egzaminu na stanowisko urzędnika sądowego, należy wykonywanie czynności administracyjnych związanych z wyznaczonymi posiedzeniami sądowymi.

Zakres wykonywanych zadań obejmuje:

 

Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania konkursu regulują ustawa z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2015 r. poz. 1241) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. z 2014 r. poz.400).

Zgłoszenie zawierające:

 

 

 

należy złożyć do dnia 6 listopada 2015 r. w Biurze Podawczym WSA w Warszawie bądź przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul.Jasna 2/4, 00-013 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego).

Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu konkursu                   ( praktyczny sprawdzian umiejętności ) zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji  Publicznej do dnia 16 listopada 2015r. wraz z informacją dotyczącą dalszego postępowania konkursowego.

Prezes WSA w Warszawie zastrzega możliwość unieważnienia konkursu z uzasadnionych przyczyn.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.22 596 -44-78

Wersja XML