Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie o sygn. akt V SA/Wa 1239/15 (bary mleczne)

 

Minister Finansów decyzją z dnia 23 grudnia 2014r. utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 11 lipca 2014r. orzekającą o przypadającej do zwrotu kwocie nienależnie pobranej przez Spółdzielnię dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych.

W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że warunkiem otrzymania przez Spółdzielnię dotacji jest stosowanie marży gastronomicznej na poziomie nie wyższym niż 30% wartości zakupionych surowców (§ 4 ust. 1 rozporządzenia z 2006 r. i § 6 ust. 1 rozporządzenia z 2010 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych).

Ponadto zdaniem organu, z ewidencji ilościowo wartościowej musi wyraźnie wynikać jakie liczby i wartości zakupionych surowców były zużyte do przygotowania posiłków objętych dotacją, jakie powstały straty i ubytki naturalne, oraz ile surowców sprzedawano w stanie nieprzetworzonym. W ocenie organu strona nie sporządzała takiej ewidencji w sposób prawidłowy.

W skardze do WSA w Warszawie Spółdzielnia wskazała, że  wcześniejsze kontrole organów podatkowych dotyczące prawidłowości dotacji nie doprowadziły do stwierdzenia żadnych nieprawidłowości w stosowaniu przepisów rozporządzenia, jak również nie kwestionowano ich podczas wydawania przez Dyrektora Izby Skarbowej decyzji o przyznaniu dotacji. Strona podkreśliła, że przyznanie dotacji było warunkowane spełnieniem przez przedsiębiorcę prowadzącego bar mleczny obowiązujących w tym zakresie przepisów, w  szczególności stosowaniem marży gastronomicznej nie wyższej niż 30% wartości zakupionych surowców oraz prowadzeniem ewidencji ilościowo wartościowej zużytych surowców w zakresie wynikających z tych przepisów i uzgodnione z Dyrektorem Izby Skarbowej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 1 lipca 2015 r. uchylił zaskarżoną decyzję oraz stwierdził, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku. 

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podkreślił, że nie ulega wątpliwości, iż skarżąca występując o  udzielenie dotacji nie ujmowała w ewidencji wszystkich surowców zużytych do  sporządzania posiłków sprzedawanych w barze mlecznym, a ujętych w załącznikach nr 1 do obu rozporządzeń mających zastosowane w sprawie. Żadna z wcześniejszych kontroli ani okresowych, ani doraźnych przeprowadzanych przez organ nie wskazywała jednak żadnych nieprawidłowości.

Wobec powyższego postępowanie organu administracyjnego utwierdzające przedsiębiorcę w prawidłowości jego działania, w tym co do właściwego i prawidłowego prowadzenia ewidencji ilościowo wartościowej nie może prowadzić obecnie do narażenia go na ujemne skutki i sankcje zwrotu udzielonych w całości dotacji wraz z odsetkami z tego powodu, że nie prowadził w sposób właściwy ewidencji ilościowo wartościowej, skoro sposób prowadzenia ewidencji był organom znany oraz uzgadniany poprzez podległych Dyrektorowi Izby funkcjonariuszy, sprawujących nadzór nad prowadzoną w barach mlecznych ewidencją ilościowo wartościową.

Narusza to w ocenie Sądu konstrukcję zasady zaufania do organów administracji publicznej określoną w art. 8 kpa i w tym zakresie zarzuty skargi Sąd uznał za słuszne.

 

                                                               Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ
                                                                WYDZIAŁU INFORMACJI SĄDOWEJ

                                                              Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
                                                             w Warszawie

                                                           Sędzia WSA Ewa Marcinkowska

 

Wersja XML