Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 381/15

 

 

W dniu 11 marca 2015 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w  Warszawie wpłynęła skarga A. M. i P. P. na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia […] grudnia 2014 r. utrzymującą w mocy własną decyzję z dnia […] października 2014 r. umarzającą postępowanie o wpis do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych Kościoła Latającego Potwora Spaghetti.

Wyrokiem z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 381/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w  Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd zwrócił uwagę, że w sprawie tej pierwszą decyzję w imieniu Ministra podpisał Sekretarz Stanu. Ta sama osoba podpisała również zaskarżoną decyzję. Zaistniała zatem przesłanka, skutkująca uchyleniem zaskarżonej decyzji, gdyż przy ponownym rozpatrzeniu sprawy brał udział pracownik organu podlegający wyłączeniu (stosownie do art. 145 § 1 pkt 3 k.p.a w zw. z art. 24 § 1 pkt 5 k.p.a. i w zw. z art. 127 § 3 k.p.a.).

 

                                                                                     PRZEWODNICZĄCA
                                                                                   WYDZIAŁU INFORMACJI SĄDOWEJ
                                                                                  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
                                                                                   w Warszawie

                                                                                     Sędzia WSA Joanna Kube

 

Wersja XML