Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZNAK SPRAWY WSA-ZP-17/2014

Strona archiwalna

 

Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych przeznaczonych dla pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Termin składania ofert 30.10.2014r.


Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 22.10.2014r.

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

PDFSiwz DOSTAWA KART PRZEDPŁACONYCH 2014.pdf

 

Formularze ofertowe (Załacznik Nr 1-4, 6, 7 do SIWZ) w formacie word 

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych przeznaczonych dla pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie” unieważnia postępowanie przetargowe. Dwóch Wykonawców uzyskało identyczny bilans punktów w kryteriach oceny ofert. W konsekwencji powyższego w istniejącym stanie prawnym i faktycznym nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty i postępoowanie jak wskazano powyżej zostaje unieważnione. 

 

 

 

Wersja XML