Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

 

Prezes

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

ul. Jasna 2/4

ogłasza konkurs nr Og-1121/3/14

na staż urzędniczy

(1 etat – stanowisko: referent stażysta)

 

 

Kandydat na stanowisko referenta stażysty powinien spełniać wymagania określone w art.3a ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2011 r. Nr 109, poz.639 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników sądowych oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 72, poz.384).

 

Wymagania dodatkowe:

 

Do zadań referenta stażysty, poza odbyciem szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz zdaniem egzaminu na stanowisko urzędnika sądowego, należy wykonywanie czynności administracyjnych związanych z wyznaczonymi posiedzeniami sądowymi.

Zakres wykonywanych zadań obejmuje:

 

Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania konkursu regulują: ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2011 r. Nr 109, poz.639 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz.U. z 27 marca 2014r. , poz.400 ).

 

Zgłoszenie zawierające:

należy złożyć do dnia 17 września 2014 r. w Biurze Podawczym WSA w Warszawie bądź przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego).

Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu konkursu (praktyczny sprawdzian umiejętności) zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 24 września 2014 r. wraz z informacją dotyczącą dalszego postępowania konkursowego.

Prezes WSA w Warszawie zastrzega możliwość unieważnienia konkursu z uzasadnionych przyczyn.

 

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 022-59-64-478

 

 

Wersja XML