Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZNAK SPRAWY WSA-ZP-09/2014

Strona archiwalna

 

Dostawa macierzy dyskowej wraz z usługą wsparcia technicznego dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 

Termin składania ofert 27.06.2014r.


Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 16.06.2014r. 

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 

PDFSiwz dostawa macierzy dyskowej 2014.pdf

Załacznik Nr 9 do SIWZ 

PDFZałacznik nr 9 do SIWZ.pdf

Formularze ofertowe

DOCZałączniki do SIWZ - Formularze ofertowe.doc


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa macierzy dyskowej wraz z usługą wsparcia technicznego dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie”  – SPRAWA WSA- ZP-09/2014 - zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie
W przedmiotowym postępowaniu została złożon jedna oferta. Zaoferowana cena oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Z uwagi na fakt iż Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Wersja XML