Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o sprawach

Poniższe zestawienie zawiera wykaz spraw od dnia 2021-08-20 do dnia 2021-11-18.


Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Wynik
Przewodniczący
Sędziowie
Działanie
III
III SA/Wa 2227/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
Szef Krajowej Administracji Skarbowej
6119 - Inne dla grupy 6119; Inne dla grupy 6119


Oddalono skargę
Aneta Trochim-Tuchorska
Włodzimierz Gurba
Katarzyna Owsiak (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 1713/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego; Zatwierdzenie projektu budowlanego


Włodzimierz Kowalczyk
Mirosław Montowski (spr.)
Wojciech Sawczuk
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 935/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki budowli

nakaz rozbiórki
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Mirosław Montowski
Wojciech Sawczuk
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 1221/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

wszczęcie postępowania administracyjnego
Włodzimierz Kowalczyk
Mirosław Montowski (spr.)
Wojciech Sawczuk
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 1765/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu

wnisienie sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Mirosław Montowski
Wojciech Sawczuk
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 382/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
6365 - Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków

odmowa wydania pozwolenia na rozbiórkę budynku
Włodzimierz Kowalczyk
Mirosław Montowski (spr.)
Wojciech Sawczuk
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 1356/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę
Włodzimierz Kowalczyk
Mirosław Montowski (spr.)
Wojciech Sawczuk
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 1406/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
638/6014 - Nakazanie opróżnienia w części budynku przeznaczonego na pobyt ludzi

umorzenie postępowania egzekucyjnego
Włodzimierz Kowalczyk
Mirosław Montowski (spr.)
Wojciech Sawczuk
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 1682/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

przywrócenie terminu do wniesienia odwołania
Włodzimierz Kowalczyk
Mirosław Montowski
Wojciech Sawczuk (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 1543/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Wód Polskich
6099 - Zaopatrzenie w wodę

wszczęcie postępowania administracyjnego
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Mirosław Montowski
Wojciech Sawczuk
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 435/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Artur Kuś
asesor Elżbieta Granatowska
Tomasz Stawecki (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 1401/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
638/6365 - Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków

nałożenie grzywny w celu przymuszenia
Artur Kuś
asesor Elżbieta Granatowska
Tomasz Stawecki (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 1662/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6012 - Wstrzymanie robót budowlanych; Wstrzymanie robót budowlanych


Artur Kuś
asesor Elżbieta Granatowska (spr.)
Tomasz Stawecki
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 1444/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
6363 - Wywóz zabytku za granicę

wydanie pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę
Włodzimierz Kowalczyk
Mirosław Montowski
Wojciech Sawczuk (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 170/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
Rada Miejska w Piasecznie
6401/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Mirosław Montowski
Wojciech Sawczuk
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 1857/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie doprowadzenia obiektu do stanu pierwotnego

wznowienie postępowania administracyjnego
Włodzimierz Kowalczyk
Mirosław Montowski
Wojciech Sawczuk (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 1552/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy terenu

wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy
Włodzimierz Kowalczyk
Mirosław Montowski
Wojciech Sawczuk (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 794/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
6365 - Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków

odmowa uzgodnienia zamierzenia budowlanego
Artur Kuś (spr.)
asesor Elżbieta Granatowska
Tomasz Stawecki
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 1149/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

stwierdzenie nieważności decyzji
Artur Kuś
asesor Elżbieta Granatowska (spr.)
Tomasz Stawecki
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 432/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Artur Kuś
asesor Elżbieta Granatowska
Tomasz Stawecki (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 1661/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki budowli; Nakaz rozbiórki budowli


Artur Kuś
asesor Elżbieta Granatowska (spr.)
Tomasz Stawecki
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 664/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
6010 - Pozwolenie na budowę

odmowa całkowitego lub częściowego umorzenia opłaty legalizacyjnej
Artur Kuś (spr.)
asesor Elżbieta Granatowska
Tomasz Stawecki
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SAB/Wa 107/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie
658/6480 - Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 16 grudnia 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej
Oddalono skargę
Izabela Głowacka-Klimas
Piotr Borowiecki (spr.)
Andrzej Wieczorek
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 927/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
Centralna Wojskowa Komisja Lekarska
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

zdolność do zawodowej służby wojskowej
Oddalono skargę
Izabela Głowacka-Klimas
Piotr Borowiecki
Andrzej Wieczorek (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 999/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Edukacji i Nauki
6149 - Inne o symbolu podstawowym 614

opinia o zamiarze likwidacji szkoły podstawowej
Izabela Głowacka-Klimas
Piotr Borowiecki
Andrzej Wieczorek (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 1546/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wyłączenia stosowania przepisów
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Piotr Borowiecki
Andrzej Wieczorek
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 1338/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
Komendant Główny Policji
6192 - Odmowa wszczęcia postępowania

Odmowa wszczęcia postępowania
Oddalono skargę
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Piotr Borowiecki
Andrzej Wieczorek
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SA/Wa 929/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Rady Ministrów
649 - Poświadczenie bezpieczeństwa

cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne
Izabela Głowacka-Klimas
Piotr Borowiecki (spr.)
Andrzej Wieczorek
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 917/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
6136 - Usunięcie drzew lub krzewów

wniesienie sprzeciwu wobec zamiaru usunięcia drzewa
Uchylono decyzję w całości i umorzono postępowanie - art. 145 §3 ustawy PoPPSA
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Kaja Angerman (spr.)
Piotr Korzeniowski
Jarosław Łuczaj
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SAB/Wa 931/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
658/6272 - Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie rozpatrzenia odwołania
Stwierdzono, iż bezczynność miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa
Przyznano sumę pieniężną
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Kaja Angerman (spr.)
Piotr Korzeniowski
Jarosław Łuczaj
POSIEDZENIE NIEJAWNE
II
II SAB/Wa 376/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
Prokurator Generalny
658/6480 - Bezczynność organu

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z 6 kwietnia 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Izabela Głowacka-Klimas
Piotr Borowiecki (spr.)
Andrzej Wieczorek
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 2022/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6037 - Transport drogowy i przewozy

nałożenia kary pieniężnej - tryb uproszczony.
Tomasz Sałek
Dorota Pawłowska (spr.)
Danuta Szydłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 2049/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

odmowy wyrażenia zgody na refundację leku - tryb uproszczony.
Tomasz Sałek
Dorota Pawłowska
Danuta Szydłowska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 1533/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego- COVID 19, art. 15 zzs 4
Tomasz Sałek
Dorota Pawłowska
Danuta Szydłowska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 1697/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego- COVID 19, art. 15 zzs 4
Tomasz Sałek (spr.)
Dorota Pawłowska
Danuta Szydłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 1284/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego- COVID 19, art. 15 zzs 4
Tomasz Sałek (spr.)
Dorota Pawłowska
Danuta Szydłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 1681/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego- COVID 19, art. 15 zzs 4
Tomasz Sałek
Dorota Pawłowska (spr.)
Danuta Szydłowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 3383/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
6539 - Inne w grupie 653

odmowa przyznania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu Gwaranatowanych Świadczeń Pracowniczych
Oddalono skargę
Bożena Zwolenik (spr.)
asesor Michał Podsiadło
Jarosław Stopczyński
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 2620/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6550 - płatności obszarowe

odmowa wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji
Oddalono skargę
Bożena Zwolenik
asesor Michał Podsiadło (spr.)
Jarosław Stopczyński
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 3391/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Edukacji i Nauki
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa wszczęcia postępowania w sprawie określenia kwoty nadpłaty
Oddalono skargę
Bożena Zwolenik
asesor Michał Podsiadło
Jarosław Stopczyński (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 3618/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
6531 - Dotacje

stwierdzenie niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
Zawieszono postępowanie
Bożena Zwolenik
asesor Michał Podsiadło
Jarosław Stopczyński (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
V
V SA/Wa 3187/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
6539 - Inne w grupie 653

konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej
Oddalono skargę
Bożena Zwolenik (spr.)
asesor Michał Podsiadło
Jarosław Stopczyński
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 925/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa wydania zaświadczenia
Uchylono postanowienie I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Monika Sawa (spr.)
Bożena Marciniak
Przemysław Żmich
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 740/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6139 - Inne o symbolu 6139

odmowa uchylenia decyzji ostatecznej
Kaja Angerman
Piotr Korzeniowski (spr.)
Jarosław Łuczaj
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 1943/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

odmowa wszczęcia postępowania sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Oddalono skargę
Monika Sawa (spr.)
Bożena Marciniak
Przemysław Żmich
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SAB/Wa 28/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
Prezydent m.st. Warszawy
658/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

bezczynność w rozpoznaniu wniosku o przyznanie odszkodowania za nieruchomość warszawską
Monika Sawa
Bożena Marciniak
Przemysław Żmich (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 1448/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Płocku
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
Monika Sawa
Bożena Marciniak
Przemysław Żmich (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 2480/20
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę; Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę


Monika Sawa
Bożena Marciniak
Przemysław Żmich (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 2352/20
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
6074 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

odmowa wydania zaświadczenia
Uchylono postanowienie I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Monika Sawa
Bożena Marciniak (spr.)
Przemysław Żmich
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SAB/Wa 74/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
658/6189 - Inne o symbolu podstawowym 618

bezczynność w rozpoznaniu odwołania od decyzji
Stwierdzono, iż bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i w pozostałym zakresie umorzono postępowanie
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Monika Sawa
Bożena Marciniak (spr.)
Przemysław Żmich
POSIEDZENIE NIEJAWNE
I
I SA/Wa 1275/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Ostrołęce
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
Monika Sawa
Bożena Marciniak
Przemysław Żmich (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SAB/Wa 1421/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
659/6272 - Bezczynność organów administracji publicznej

przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie rozpatrzenia odwołania
Anita Wielopolska
Piotr Korzeniowski
Jarosław Łuczaj (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 900/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy; Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy


Anita Wielopolska (spr.)
Piotr Korzeniowski
Jarosław Łuczaj
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 992/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6132 - Kara pieniężna za naruszenie wymagań ochrony środowiska

odmowa dopuszczenia do udziału w postępowaniu na prawach strony
Anita Wielopolska (spr.)
Piotr Korzeniowski
Jarosław Łuczaj
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SAB/Wa 1000/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
658/6272 - Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność w sprawie rozpatrzenia odwołania
Anita Wielopolska (spr.)
Piotr Korzeniowski
Jarosław Łuczaj
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 623/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy

odmowa nadania statusu uchodźcy
Anita Wielopolska (spr.)
Piotr Korzeniowski
Jarosław Łuczaj
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 1013/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
SKO w Warszawie
6131 - Opłaty za korzystanie ze środowiska

zawieszenie postępowania administracyjnego
Anita Wielopolska
Piotr Korzeniowski
Jarosław Łuczaj (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SAB/Wa 963/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
658/6272 - Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność w sprawie rozpatrzenia odwołania
Anita Wielopolska
Piotr Korzeniowski
Jarosław Łuczaj (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 637/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

umorzenie postępowania w sprawie przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
Anita Wielopolska
Piotr Korzeniowski (spr.)
Jarosław Łuczaj
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SAB/Wa 906/21
2021-10-19
Sala posiedzeń niejawnych
Wojewoda Mazowiecki
658/6272 - Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność w sprawie rozpatrzenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Anita Wielopolska
Piotr Korzeniowski (spr.)
Jarosław Łuczaj
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VII
VII SA/Wa 671/21
2021-10-19
08:30
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Gmina Długosiodło
6391/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego


Stwierdzono nieważność uchwały w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Oddalono skargę w części
asesor Elżbieta Granatowska (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
VI
VI SA/Wa 2263/21
2021-10-19
09:00
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
6254 - Usługi telekomunikacyjne i eksploatacja sieci telekomunikacyjnych

kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku informacyjnego (punkt informacyjny art.29a wriust)
Tomasz Sałek
Dorota Pawłowska (spr.)
Danuta Szydłowska
I
I SA/Wa 1986/20
2021-10-19
09:00
Sala A, ul. Jasna 2/4
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
Uchylono decyzję I i II instancji
Monika Sawa (spr.)
Bożena Marciniak
Przemysław Żmich
V
V SA/Wa 2778/21
2021-10-19
09:00
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6309 - Odmowa wpisu na listę agentów celnych; Odmowa wpisu na listę agentów celnych


Oddalono skargę
Bożena Zwolenik (spr.)
asesor Michał Podsiadło
Jarosław Stopczyński
V
V SA/Wa 2779/21
2021-10-19
09:00
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6309 - Odmowa wpisu na listę agentów celnych; Odmowa wpisu na listę agentów celnych


Oddalono skargę
Bożena Zwolenik (spr.)
asesor Michał Podsiadło
Jarosław Stopczyński
III
III SA/Wa 2064/19
2021-10-19
09:00
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2014 r.
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Włodzimierz Gurba
Katarzyna Owsiak
III
III SA/Wa 2047/19
2021-10-19
09:00
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2014 r.
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Włodzimierz Gurba
Katarzyna Owsiak
IV
IV SA/Wa 851/21
2021-10-19
09:00
Sala G, ul. Jasna 2/4
SKO w Warszawie
6136 - Ochrona przyrody

umorzenie postępowania administracyjnego
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Kaja Angerman (spr.)
Piotr Korzeniowski
Jarosław Łuczaj
III
III SA/Wa 662/19
2021-10-19
09:00
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2015 r.
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Włodzimierz Gurba
Katarzyna Owsiak
III
III SA/Wa 660/19
2021-10-19
09:00
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za grudzień 2013 r.
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Włodzimierz Gurba
Katarzyna Owsiak
III
III SA/Wa 661/19
2021-10-19
09:00
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do czerwca 2016 r.
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Włodzimierz Gurba
Katarzyna Owsiak
II
II SA/Wa 1501/21
2021-10-19
09:30
Sala F, ul. Jasna 2/4
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wyłączenia stosowania przepisów
Uchylono zaskarżoną decyzję
Izabela Głowacka-Klimas
Piotr Borowiecki
Andrzej Wieczorek (spr.)
VI
VI SA/Wa 2121/21
2021-10-19
09:40
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
SKO w Płocku
6031 - Odmowa wydania prawa jazdy

cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi kat. B
Tomasz Sałek (spr.)
Dorota Pawłowska
Danuta Szydłowska
I
I SA/Wa 725/21
2021-10-19
09:40
Sala A, ul. Jasna 2/4
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

umorzenie postępowania administracyjnego
Oddalono skargę
Monika Sawa
Bożena Marciniak (spr.)
Przemysław Żmich
III
III SA/Wa 869/19
2021-10-19
09:40
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2016 r.
Aneta Trochim-Tuchorska
Włodzimierz Gurba (spr.)
Katarzyna Owsiak
III
III SA/Wa 993/19
2021-10-19
09:40
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2016 r.
Aneta Trochim-Tuchorska
Włodzimierz Gurba (spr.)
Katarzyna Owsiak
II
II SA/Wa 2260/21
2021-10-19
10:10
Sala F, ul. Jasna 2/4
SKO w Płocku
6210 - Dodatek mieszkaniowy

dodatek mieszkaniowy
Oddalono skargę
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Piotr Borowiecki
Andrzej Wieczorek
VI
VI SA/Wa 1504/21
2021-10-19
10:20
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

nałożenia kary pieniężnej
Tomasz Sałek
Dorota Pawłowska
Danuta Szydłowska (spr.)
I
I SA/Wa 1164/21
2021-10-19
10:20
Sala A, ul. Jasna 2/4
SKO w Warszawie
6074 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

zobowiązanie do zwrotu udzielonej bonifikaty
Oddalono skargę
Monika Sawa (spr.)
Bożena Marciniak
Przemysław Żmich
V
V SA/Wa 3497/21
2021-10-19
10:20
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Koncesja na prowadzenie apteki

odmowa zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
Bożena Zwolenik
asesor Michał Podsiadło
Jarosław Stopczyński (spr.)
III
III SA/Wa 279/20
2021-10-19
10:20
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2015 r.
Aneta Trochim-Tuchorska
Włodzimierz Gurba
Katarzyna Owsiak (spr.)
III
III SA/Wa 1129/20
2021-10-19
10:20
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do czerwca 2016 r.
Aneta Trochim-Tuchorska
Włodzimierz Gurba
Katarzyna Owsiak (spr.)
II
II SA/Wa 698/21
2021-10-19
10:50
Sala F, ul. Jasna 2/4
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
6480 - Informacja publiczna; Informacja publiczna


Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2021-11-02
Izabela Głowacka-Klimas
Piotr Borowiecki (spr.)
Andrzej Wieczorek
VI
VI SA/Wa 2065/21
2021-10-19
10:50
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

nałożenia kary pieniężnej
Tomasz Sałek
Dorota Pawłowska
Danuta Szydłowska (spr.)
I
I SA/Wa 785/21
2021-10-19
11:00
Sala A, ul. Jasna 2/4
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

odmowa potwierdzenia prawa do rekompensaty
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Monika Sawa
Bożena Marciniak (spr.)
Przemysław Żmich
III
III SA/Wa 329/20
2021-10-19
11:00
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Aneta Trochim-Tuchorska
Włodzimierz Gurba (spr.)
Katarzyna Owsiak
IV
IV SA/Wa 936/21
2021-10-19
11:00
Sala G, ul. Jasna 2/4
Rada Miasta Siedlce
6391/6138 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy

uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Stwierdzono nieważność uchwały w części
Kaja Angerman (spr.)
Piotr Korzeniowski
Jarosław Łuczaj
V
V SA/Wa 2375/20
2021-10-19
11:10
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6300 - Wartość celna towaru

określenie kwoty należności celnych
Bożena Zwolenik
asesor Michał Podsiadło (spr.)
Jarosław Stopczyński
VI
VI SA/Wa 1869/21
2021-10-19
11:20
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym
Tomasz Sałek (spr.)
Dorota Pawłowska
Danuta Szydłowska
III
III SA/Wa 691/19
2021-10-19
11:40
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2014 r.
Aneta Trochim-Tuchorska
Włodzimierz Gurba
Katarzyna Owsiak (spr.)
III
III SA/Wa 692/19
2021-10-19
11:40
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2015 r.
Aneta Trochim-Tuchorska
Włodzimierz Gurba
Katarzyna Owsiak (spr.)
III
III SA/Wa 693/19
2021-10-19
11:40
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do czerwca 2016 r.
Aneta Trochim-Tuchorska
Włodzimierz Gurba
Katarzyna Owsiak (spr.)
VI
VI SA/Wa 1852/21
2021-10-19
11:50
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Tomasz Sałek
Dorota Pawłowska (spr.)
Danuta Szydłowska
III
III SA/Wa 2432/19
2021-10-19
12:20
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2014 r.
Aneta Trochim-Tuchorska
Włodzimierz Gurba (spr.)
Katarzyna Owsiak
III
III SA/Wa 1272/20
2021-10-19
12:20
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2015 r. i 2016 r.
Aneta Trochim-Tuchorska
Włodzimierz Gurba
Katarzyna Owsiak (spr.)
II
II SA/Wa 1594/21
2021-10-19
12:30
Sala F, ul. Jasna 2/4
Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie
6480 - Odmowa udzielenia informacji publicznej

odmowa udostępnienia informacji publiucznej
Izabela Głowacka-Klimas
Piotr Borowiecki
Andrzej Wieczorek (spr.)
V
V SA/Wa 1759/20
2021-10-19
12:30
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6042 - Działalność w zakresie gier losowych

nałożenie kary pieniężnej na urządzanie gier hazardowych na automatach bez koncesji, bez zezwolenia lub dokonania wymaganego zgłoszenia
Bożena Zwolenik
asesor Michał Podsiadło (spr.)
Jarosław Stopczyński
IV
IV SA/Wa 905/21
2021-10-19
12:30
Sala G, ul. Jasna 2/4
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

zobowiązanie do powrotu oraz zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen
Zdjęto z wokandy
Kaja Angerman
Piotr Korzeniowski
Jarosław Łuczaj (spr.)
II
II SA/Wa 2218/21
2021-10-19
13:10
Sala F, ul. Jasna 2/4
Odwoławcza Komisja Stypendialna Politechniki Warszawskiej
6143 - Sprawy kandydatów na studia i studentów

odmowa przyznania stypendium socjalnego na rok akademicki 2020/2021
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Piotr Borowiecki
Andrzej Wieczorek
V
V SA/Wa 2230/21
2021-10-19
13:15
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
6239 - Inne dla grupy 6239

nałożenie obowiązku uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań
Bożena Zwolenik
asesor Michał Podsiadło
Jarosław Stopczyński (spr.)
IV
IV SA/Wa 1001/21
2021-10-19
13:30
Sala G, ul. Jasna 2/4
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

zobowiązanie do powrotu oraz zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen
Kaja Angerman
Piotr Korzeniowski
Jarosław Łuczaj (spr.)
IV
IV SA/Wa 941/21
2021-10-19
14:30
Sala G, ul. Jasna 2/4
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy; Odmowa nadania statusu uchodźcy


Kaja Angerman
Piotr Korzeniowski (spr.)
Jarosław Łuczaj

Sygnatura akt: III SA/Wa 2227/21

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Symbol: 6119

Przedmiot: Inne dla grupy 6119; Inne dla grupy 6119

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Trochim-Tuchorska
Włodzimierz Gurba
Katarzyna Owsiak (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1713/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6010

Przedmiot: Zatwierdzenie projektu budowlanego; Zatwierdzenie projektu budowlanego

Przewodniczący / Sędziowie:
Włodzimierz Kowalczyk
Mirosław Montowski (spr.)
Wojciech Sawczuk


Sygnatura akt: VII SA/Wa 935/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6014

Przedmiot: Nakaz rozbiórki budowli

nakaz rozbiórki

Przewodniczący / Sędziowie:
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Mirosław Montowski
Wojciech Sawczuk


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1221/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6010

Przedmiot: Pozwolenie na budowę

wszczęcie postępowania administracyjnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Włodzimierz Kowalczyk
Mirosław Montowski (spr.)
Wojciech Sawczuk


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1765/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6010

Przedmiot: Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu

wnisienie sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych

Przewodniczący / Sędziowie:
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Mirosław Montowski
Wojciech Sawczuk


Sygnatura akt: VII SA/Wa 382/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Symbol: 6365

Przedmiot: Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków

odmowa wydania pozwolenia na rozbiórkę budynku

Przewodniczący / Sędziowie:
Włodzimierz Kowalczyk
Mirosław Montowski (spr.)
Wojciech Sawczuk


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1356/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6010

Przedmiot: Zatwierdzenie projektu budowlanego

zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę

Przewodniczący / Sędziowie:
Włodzimierz Kowalczyk
Mirosław Montowski (spr.)
Wojciech Sawczuk


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1406/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 638/6014

Przedmiot: Nakazanie opróżnienia w części budynku przeznaczonego na pobyt ludzi

umorzenie postępowania egzekucyjnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Włodzimierz Kowalczyk
Mirosław Montowski (spr.)
Wojciech Sawczuk


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1682/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6010

Przedmiot: Zatwierdzenie projektu budowlanego

przywrócenie terminu do wniesienia odwołania

Przewodniczący / Sędziowie:
Włodzimierz Kowalczyk
Mirosław Montowski
Wojciech Sawczuk (spr.)


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1543/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Wód Polskich

Symbol: 6099

Przedmiot: Zaopatrzenie w wodę

wszczęcie postępowania administracyjnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Mirosław Montowski
Wojciech Sawczuk


Sygnatura akt: VII SA/Wa 435/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6010

Przedmiot: Pozwolenie na budowę

umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Artur Kuś
asesor Elżbieta Granatowska
Tomasz Stawecki (spr.)


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1401/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Symbol: 638/6365

Przedmiot: Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków

nałożenie grzywny w celu przymuszenia

Przewodniczący / Sędziowie:
Artur Kuś
asesor Elżbieta Granatowska
Tomasz Stawecki (spr.)


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1662/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6012

Przedmiot: Wstrzymanie robót budowlanych; Wstrzymanie robót budowlanych

Przewodniczący / Sędziowie:
Artur Kuś
asesor Elżbieta Granatowska (spr.)
Tomasz Stawecki


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1444/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Symbol: 6363

Przedmiot: Wywóz zabytku za granicę

wydanie pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę

Przewodniczący / Sędziowie:
Włodzimierz Kowalczyk
Mirosław Montowski
Wojciech Sawczuk (spr.)


Sygnatura akt: VII SA/Wa 170/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Rada Miejska w Piasecznie

Symbol: 6401/6150

Przedmiot: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Przewodniczący / Sędziowie:
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Mirosław Montowski
Wojciech Sawczuk


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1857/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6014

Przedmiot: Nakazanie doprowadzenia obiektu do stanu pierwotnego

wznowienie postępowania administracyjnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Włodzimierz Kowalczyk
Mirosław Montowski
Wojciech Sawczuk (spr.)


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1552/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6153

Przedmiot: Warunki zabudowy terenu

wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy

Przewodniczący / Sędziowie:
Włodzimierz Kowalczyk
Mirosław Montowski
Wojciech Sawczuk (spr.)


Sygnatura akt: VII SA/Wa 794/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Symbol: 6365

Przedmiot: Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków

odmowa uzgodnienia zamierzenia budowlanego

Przewodniczący / Sędziowie:
Artur Kuś (spr.)
asesor Elżbieta Granatowska
Tomasz Stawecki


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1149/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6010

Przedmiot: Pozwolenie na budowę

stwierdzenie nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Artur Kuś
asesor Elżbieta Granatowska (spr.)
Tomasz Stawecki


Sygnatura akt: VII SA/Wa 432/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6010

Przedmiot: Pozwolenie na budowę

umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Artur Kuś
asesor Elżbieta Granatowska
Tomasz Stawecki (spr.)


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1661/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6014

Przedmiot: Nakaz rozbiórki budowli; Nakaz rozbiórki budowli

Przewodniczący / Sędziowie:
Artur Kuś
asesor Elżbieta Granatowska (spr.)
Tomasz Stawecki


Sygnatura akt: VII SA/Wa 664/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

Symbol: 6010

Przedmiot: Pozwolenie na budowę

odmowa całkowitego lub częściowego umorzenia opłaty legalizacyjnej

Przewodniczący / Sędziowie:
Artur Kuś (spr.)
asesor Elżbieta Granatowska
Tomasz Stawecki


Sygnatura akt: II SAB/Wa 107/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie

Symbol: 658/6480

Przedmiot: Informacja publiczna

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 16 grudnia 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej

Przewodniczący / Sędziowie:
Izabela Głowacka-Klimas
Piotr Borowiecki (spr.)
Andrzej Wieczorek

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: II SA/Wa 927/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Centralna Wojskowa Komisja Lekarska

Symbol: 6191

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

zdolność do zawodowej służby wojskowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Izabela Głowacka-Klimas
Piotr Borowiecki
Andrzej Wieczorek (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: II SA/Wa 999/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Edukacji i Nauki

Symbol: 6149

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 614

opinia o zamiarze likwidacji szkoły podstawowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Izabela Głowacka-Klimas
Piotr Borowiecki
Andrzej Wieczorek (spr.)


Sygnatura akt: II SA/Wa 1546/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wyłączenia stosowania przepisów

Przewodniczący / Sędziowie:
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Piotr Borowiecki
Andrzej Wieczorek

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: II SA/Wa 1338/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6192

Przedmiot: Odmowa wszczęcia postępowania

Odmowa wszczęcia postępowania

Przewodniczący / Sędziowie:
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Piotr Borowiecki
Andrzej Wieczorek

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: II SA/Wa 929/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Rady Ministrów

Symbol: 649

Przedmiot: Poświadczenie bezpieczeństwa

cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne

Przewodniczący / Sędziowie:
Izabela Głowacka-Klimas
Piotr Borowiecki (spr.)
Andrzej Wieczorek


Sygnatura akt: IV SA/Wa 917/21

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6136

Przedmiot: Usunięcie drzew lub krzewów

wniesienie sprzeciwu wobec zamiaru usunięcia drzewa

Przewodniczący / Sędziowie:
Kaja Angerman (spr.)
Piotr Korzeniowski
Jarosław Łuczaj

Wynik: Uchylono decyzję w całości i umorzono postępowanie - art. 145 §3 ustawy PoPPSA
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: IV SAB/Wa 931/21

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 658/6272

Przedmiot: Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie rozpatrzenia odwołania

Przewodniczący / Sędziowie:
Kaja Angerman (spr.)
Piotr Korzeniowski
Jarosław Łuczaj

Wynik: Stwierdzono, iż bezczynność miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa
Przyznano sumę pieniężną
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: II SAB/Wa 376/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prokurator Generalny

Symbol: 658/6480

Przedmiot: Bezczynność organu

bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku z 6 kwietnia 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej

Przewodniczący / Sędziowie:
Izabela Głowacka-Klimas
Piotr Borowiecki (spr.)
Andrzej Wieczorek

Wynik: Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: VI SA/Wa 2022/21

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6037

Przedmiot: Transport drogowy i przewozy

nałożenia kary pieniężnej - tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Sałek
Dorota Pawłowska (spr.)
Danuta Szydłowska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 2049/21

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

odmowy wyrażenia zgody na refundację leku - tryb uproszczony.

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Sałek
Dorota Pawłowska
Danuta Szydłowska (spr.)


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1533/21

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego- COVID 19, art. 15 zzs 4

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Sałek
Dorota Pawłowska
Danuta Szydłowska (spr.)


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1697/21

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego- COVID 19, art. 15 zzs 4

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Sałek (spr.)
Dorota Pawłowska
Danuta Szydłowska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1284/21

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego- COVID 19, art. 15 zzs 4

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Sałek (spr.)
Dorota Pawłowska
Danuta Szydłowska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1681/21

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego- COVID 19, art. 15 zzs 4

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Sałek
Dorota Pawłowska (spr.)
Danuta Szydłowska


Sygnatura akt: V SA/Wa 3383/21

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6539

Przedmiot: Inne w grupie 653

odmowa przyznania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu Gwaranatowanych Świadczeń Pracowniczych

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Zwolenik (spr.)
asesor Michał Podsiadło
Jarosław Stopczyński

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: V SA/Wa 2620/21

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Symbol: 6550

Przedmiot: płatności obszarowe

odmowa wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Zwolenik
asesor Michał Podsiadło (spr.)
Jarosław Stopczyński

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: V SA/Wa 3391/21

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Edukacji i Nauki

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa wszczęcia postępowania w sprawie określenia kwoty nadpłaty

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Zwolenik
asesor Michał Podsiadło
Jarosław Stopczyński (spr.)

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: V SA/Wa 3618/21

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Symbol: 6531

Przedmiot: Dotacje

stwierdzenie niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Zwolenik
asesor Michał Podsiadło
Jarosław Stopczyński (spr.)

Wynik: Zawieszono postępowanie


Sygnatura akt: V SA/Wa 3187/21

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 6539

Przedmiot: Inne w grupie 653

konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Zwolenik (spr.)
asesor Michał Podsiadło
Jarosław Stopczyński

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: I SA/Wa 925/21

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6076

Przedmiot: Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa wydania zaświadczenia

Przewodniczący / Sędziowie:
Monika Sawa (spr.)
Bożena Marciniak
Przemysław Żmich

Wynik: Uchylono postanowienie I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: IV SA/Wa 740/21

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Symbol: 6139

Przedmiot: Inne o symbolu 6139

odmowa uchylenia decyzji ostatecznej

Przewodniczący / Sędziowie:
Kaja Angerman
Piotr Korzeniowski (spr.)
Jarosław Łuczaj


Sygnatura akt: I SA/Wa 1943/21

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Symbol: 6293

Przedmiot: Przejęcie gospodarstwa rolnego

odmowa wszczęcia postępowania sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Monika Sawa (spr.)
Bożena Marciniak
Przemysław Żmich

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: I SAB/Wa 28/21

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezydent m.st. Warszawy

Symbol: 658/6076

Przedmiot: Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

bezczynność w rozpoznaniu wniosku o przyznanie odszkodowania za nieruchomość warszawską

Przewodniczący / Sędziowie:
Monika Sawa
Bożena Marciniak
Przemysław Żmich (spr.)


Sygnatura akt: I SA/Wa 1448/21

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Płocku

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Monika Sawa
Bożena Marciniak
Przemysław Żmich (spr.)


Sygnatura akt: I SA/Wa 2480/20

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Rozwoju

Symbol: 6180

Przedmiot: Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę; Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

Przewodniczący / Sędziowie:
Monika Sawa
Bożena Marciniak
Przemysław Żmich (spr.)


Sygnatura akt: I SA/Wa 2352/20

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6074

Przedmiot: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

odmowa wydania zaświadczenia

Przewodniczący / Sędziowie:
Monika Sawa
Bożena Marciniak (spr.)
Przemysław Żmich

Wynik: Uchylono postanowienie I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: I SAB/Wa 74/21

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

Symbol: 658/6189

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 618

bezczynność w rozpoznaniu odwołania od decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Monika Sawa
Bożena Marciniak (spr.)
Przemysław Żmich

Wynik: Stwierdzono, iż bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i w pozostałym zakresie umorzono postępowanie
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: I SA/Wa 1275/21

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Ostrołęce

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Monika Sawa
Bożena Marciniak
Przemysław Żmich (spr.)


Sygnatura akt: IV SAB/Wa 1421/21

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 659/6272

Przedmiot: Bezczynność organów administracji publicznej

przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie rozpatrzenia odwołania

Przewodniczący / Sędziowie:
Anita Wielopolska
Piotr Korzeniowski
Jarosław Łuczaj (spr.)


Sygnatura akt: IV SA/Wa 900/21

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 6272

Przedmiot: Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy; Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

Przewodniczący / Sędziowie:
Anita Wielopolska (spr.)
Piotr Korzeniowski
Jarosław Łuczaj


Sygnatura akt: IV SA/Wa 992/21

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Symbol: 6132

Przedmiot: Kara pieniężna za naruszenie wymagań ochrony środowiska

odmowa dopuszczenia do udziału w postępowaniu na prawach strony

Przewodniczący / Sędziowie:
Anita Wielopolska (spr.)
Piotr Korzeniowski
Jarosław Łuczaj


Sygnatura akt: IV SAB/Wa 1000/21

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 658/6272

Przedmiot: Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność w sprawie rozpatrzenia odwołania

Przewodniczący / Sędziowie:
Anita Wielopolska (spr.)
Piotr Korzeniowski
Jarosław Łuczaj


Sygnatura akt: IV SA/Wa 623/21

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Symbol: 6271

Przedmiot: Odmowa nadania statusu uchodźcy

odmowa nadania statusu uchodźcy

Przewodniczący / Sędziowie:
Anita Wielopolska (spr.)
Piotr Korzeniowski
Jarosław Łuczaj


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1013/21

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6131

Przedmiot: Opłaty za korzystanie ze środowiska

zawieszenie postępowania administracyjnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Anita Wielopolska
Piotr Korzeniowski
Jarosław Łuczaj (spr.)


Sygnatura akt: IV SAB/Wa 963/21

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 658/6272

Przedmiot: Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność w sprawie rozpatrzenia odwołania

Przewodniczący / Sędziowie:
Anita Wielopolska
Piotr Korzeniowski
Jarosław Łuczaj (spr.)


Sygnatura akt: IV SA/Wa 637/21

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 6272

Przedmiot: Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

umorzenie postępowania w sprawie przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

Przewodniczący / Sędziowie:
Anita Wielopolska
Piotr Korzeniowski (spr.)
Jarosław Łuczaj


Sygnatura akt: IV SAB/Wa 906/21

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2021-10-19

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 658/6272

Przedmiot: Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność w sprawie rozpatrzenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Przewodniczący / Sędziowie:
Anita Wielopolska
Piotr Korzeniowski (spr.)
Jarosław Łuczaj


Sygnatura akt: VII SA/Wa 671/21

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: ogłoszenie orzeczenia

Data: 2021-10-19

Godzina: 08:30

Sala: Sala B, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Gmina Długosiodło

Symbol: 6391/6150

Przedmiot: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Przewodniczący / Sędziowie:
asesor Elżbieta Granatowska (spr.)

Wynik: Stwierdzono nieważność uchwały w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Oddalono skargę w części


Sygnatura akt: VI SA/Wa 2263/21

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-10-19

Godzina: 09:00

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Symbol: 6254

Przedmiot: Usługi telekomunikacyjne i eksploatacja sieci telekomunikacyjnych

kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku informacyjnego (punkt informacyjny art.29a wriust)

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Sałek
Dorota Pawłowska (spr.)
Danuta Szydłowska


Sygnatura akt: I SA/Wa 1986/20

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-10-19

Godzina: 09:00

Sala: Sala A, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Monika Sawa (spr.)
Bożena Marciniak
Przemysław Żmich

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji


Sygnatura akt: V SA/Wa 2778/21

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-10-19

Godzina: 09:00

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6309

Przedmiot: Odmowa wpisu na listę agentów celnych; Odmowa wpisu na listę agentów celnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Zwolenik (spr.)
asesor Michał Podsiadło
Jarosław Stopczyński

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: V SA/Wa 2779/21

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-10-19

Godzina: 09:00

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6309

Przedmiot: Odmowa wpisu na listę agentów celnych; Odmowa wpisu na listę agentów celnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Zwolenik (spr.)
asesor Michał Podsiadło
Jarosław Stopczyński

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: III SA/Wa 2064/19

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-10-19

Godzina: 09:00

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2014 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Włodzimierz Gurba
Katarzyna Owsiak


Sygnatura akt: III SA/Wa 2047/19

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-10-19

Godzina: 09:00

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2014 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Włodzimierz Gurba
Katarzyna Owsiak


Sygnatura akt: IV SA/Wa 851/21

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-10-19

Godzina: 09:00

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6136

Przedmiot: Ochrona przyrody

umorzenie postępowania administracyjnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Kaja Angerman (spr.)
Piotr Korzeniowski
Jarosław Łuczaj

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: III SA/Wa 662/19

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-10-19

Godzina: 09:00

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2015 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Włodzimierz Gurba
Katarzyna Owsiak

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: III SA/Wa 660/19

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-10-19

Godzina: 09:00

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za grudzień 2013 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Włodzimierz Gurba
Katarzyna Owsiak

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: III SA/Wa 661/19

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-10-19

Godzina: 09:00

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do czerwca 2016 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Włodzimierz Gurba
Katarzyna Owsiak

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: II SA/Wa 1501/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-10-19

Godzina: 09:30

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wyłączenia stosowania przepisów

Przewodniczący / Sędziowie:
Izabela Głowacka-Klimas
Piotr Borowiecki
Andrzej Wieczorek (spr.)

Wynik: Uchylono zaskarżoną decyzję


Sygnatura akt: VI SA/Wa 2121/21

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-10-19

Godzina: 09:40

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: SKO w Płocku

Symbol: 6031

Przedmiot: Odmowa wydania prawa jazdy

cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi kat. B

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Sałek (spr.)
Dorota Pawłowska
Danuta Szydłowska


Sygnatura akt: I SA/Wa 725/21

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-10-19

Godzina: 09:40

Sala: Sala A, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6076

Przedmiot: Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

umorzenie postępowania administracyjnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Monika Sawa
Bożena Marciniak (spr.)
Przemysław Żmich

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: III SA/Wa 869/19

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-10-19

Godzina: 09:40

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2016 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Trochim-Tuchorska
Włodzimierz Gurba (spr.)
Katarzyna Owsiak


Sygnatura akt: III SA/Wa 993/19

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-10-19

Godzina: 09:40

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2016 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Trochim-Tuchorska
Włodzimierz Gurba (spr.)
Katarzyna Owsiak


Sygnatura akt: II SA/Wa 2260/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-10-19

Godzina: 10:10

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: SKO w Płocku

Symbol: 6210

Przedmiot: Dodatek mieszkaniowy

dodatek mieszkaniowy

Przewodniczący / Sędziowie:
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Piotr Borowiecki
Andrzej Wieczorek

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1504/21

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-10-19

Godzina: 10:20

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Główny Inspektor Transportu Drogowego

Symbol: 6035

Przedmiot: Przejazd pojazdem nienormatywnym

nałożenia kary pieniężnej

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Sałek
Dorota Pawłowska
Danuta Szydłowska (spr.)


Sygnatura akt: I SA/Wa 1164/21

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-10-19

Godzina: 10:20

Sala: Sala A, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6074

Przedmiot: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

zobowiązanie do zwrotu udzielonej bonifikaty

Przewodniczący / Sędziowie:
Monika Sawa (spr.)
Bożena Marciniak
Przemysław Żmich

Wynik: Oddalono skargę


Sygnatura akt: V SA/Wa 3497/21

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-10-19

Godzina: 10:20

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Główny Inspektor Farmaceutyczny

Symbol: 6203

Przedmiot: Koncesja na prowadzenie apteki

odmowa zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Zwolenik
asesor Michał Podsiadło
Jarosław Stopczyński (spr.)


Sygnatura akt: III SA/Wa 279/20

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-10-19

Godzina: 10:20

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2015 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Trochim-Tuchorska
Włodzimierz Gurba
Katarzyna Owsiak (spr.)


Sygnatura akt: III SA/Wa 1129/20

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-10-19

Godzina: 10:20

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do czerwca 2016 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Trochim-Tuchorska
Włodzimierz Gurba
Katarzyna Owsiak (spr.)


Sygnatura akt: II SA/Wa 698/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-10-19

Godzina: 10:50

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Symbol: 6480

Przedmiot: Informacja publiczna; Informacja publiczna

Przewodniczący / Sędziowie:
Izabela Głowacka-Klimas
Piotr Borowiecki (spr.)
Andrzej Wieczorek

Wynik: Odroczono ogłoszenie orzeczenia

na dzień 2021-11-02

Sygnatura akt: VI SA/Wa 2065/21

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-10-19

Godzina: 10:50

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Główny Inspektor Transportu Drogowego

Symbol: 6037

Przedmiot: Transport drogowy i przewozy

nałożenia kary pieniężnej

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Sałek
Dorota Pawłowska
Danuta Szydłowska (spr.)


Sygnatura akt: I SA/Wa 785/21

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-10-19

Godzina: 11:00

Sala: Sala A, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Symbol: 6079

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 607

odmowa potwierdzenia prawa do rekompensaty

Przewodniczący / Sędziowie:
Monika Sawa
Bożena Marciniak (spr.)
Przemysław Żmich

Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania


Sygnatura akt: III SA/Wa 329/20

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-10-19

Godzina: 11:00

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Symbol: 6560/6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Trochim-Tuchorska
Włodzimierz Gurba (spr.)
Katarzyna Owsiak


Sygnatura akt: IV SA/Wa 936/21

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-10-19

Godzina: 11:00

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Rada Miasta Siedlce

Symbol: 6391/6138

Przedmiot: Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy

uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Przewodniczący / Sędziowie:
Kaja Angerman (spr.)
Piotr Korzeniowski
Jarosław Łuczaj

Wynik: Stwierdzono nieważność uchwały w części


Sygnatura akt: V SA/Wa 2375/20

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-10-19

Godzina: 11:10

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6300

Przedmiot: Wartość celna towaru

określenie kwoty należności celnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Zwolenik
asesor Michał Podsiadło (spr.)
Jarosław Stopczyński


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1869/21

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-10-19

Godzina: 11:20

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Główny Inspektor Transportu Drogowego

Symbol: 6037

Przedmiot: Transport drogowy i przewozy

kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Sałek (spr.)
Dorota Pawłowska
Danuta Szydłowska


Sygnatura akt: III SA/Wa 691/19

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-10-19

Godzina: 11:40

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2014 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Trochim-Tuchorska
Włodzimierz Gurba
Katarzyna Owsiak (spr.)


Sygnatura akt: III SA/Wa 692/19

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-10-19

Godzina: 11:40

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2015 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Trochim-Tuchorska
Włodzimierz Gurba
Katarzyna Owsiak (spr.)


Sygnatura akt: III SA/Wa 693/19

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-10-19

Godzina: 11:40

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do czerwca 2016 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Trochim-Tuchorska
Włodzimierz Gurba
Katarzyna Owsiak (spr.)


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1852/21

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-10-19

Godzina: 11:50

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Sałek
Dorota Pawłowska (spr.)
Danuta Szydłowska


Sygnatura akt: III SA/Wa 2432/19

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-10-19

Godzina: 12:20

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2014 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Trochim-Tuchorska
Włodzimierz Gurba (spr.)
Katarzyna Owsiak


Sygnatura akt: III SA/Wa 1272/20

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-10-19

Godzina: 12:20

Sala: Sala E, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2015 r. i 2016 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Aneta Trochim-Tuchorska
Włodzimierz Gurba
Katarzyna Owsiak (spr.)


Sygnatura akt: II SA/Wa 1594/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-10-19

Godzina: 12:30

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Symbol: 6480

Przedmiot: Odmowa udzielenia informacji publicznej

odmowa udostępnienia informacji publiucznej

Przewodniczący / Sędziowie:
Izabela Głowacka-Klimas
Piotr Borowiecki
Andrzej Wieczorek (spr.)


Sygnatura akt: V SA/Wa 1759/20

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-10-19

Godzina: 12:30

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6042

Przedmiot: Działalność w zakresie gier losowych

nałożenie kary pieniężnej na urządzanie gier hazardowych na automatach bez koncesji, bez zezwolenia lub dokonania wymaganego zgłoszenia

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Zwolenik
asesor Michał Podsiadło (spr.)
Jarosław Stopczyński


Sygnatura akt: IV SA/Wa 905/21

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-10-19

Godzina: 12:30

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 6272

Przedmiot: Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

zobowiązanie do powrotu oraz zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen

Przewodniczący / Sędziowie:
Kaja Angerman
Piotr Korzeniowski
Jarosław Łuczaj (spr.)

Wynik: Zdjęto z wokandy


Sygnatura akt: II SA/Wa 2218/21

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-10-19

Godzina: 13:10

Sala: Sala F, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Odwoławcza Komisja Stypendialna Politechniki Warszawskiej

Symbol: 6143

Przedmiot: Sprawy kandydatów na studia i studentów

odmowa przyznania stypendium socjalnego na rok akademicki 2020/2021

Przewodniczący / Sędziowie:
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Piotr Borowiecki
Andrzej Wieczorek


Sygnatura akt: V SA/Wa 2230/21

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-10-19

Godzina: 13:15

Sala: Sala D, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Symbol: 6239

Przedmiot: Inne dla grupy 6239

nałożenie obowiązku uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań

Przewodniczący / Sędziowie:
Bożena Zwolenik
asesor Michał Podsiadło
Jarosław Stopczyński (spr.)


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1001/21

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-10-19

Godzina: 13:30

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 6272

Przedmiot: Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

zobowiązanie do powrotu oraz zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen

Przewodniczący / Sędziowie:
Kaja Angerman
Piotr Korzeniowski
Jarosław Łuczaj (spr.)


Sygnatura akt: IV SA/Wa 941/21

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2021-10-19

Godzina: 14:30

Sala: Sala G, ul. Jasna 2/4

Organ administracji: Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Symbol: 6271

Przedmiot: Odmowa nadania statusu uchodźcy; Odmowa nadania statusu uchodźcy

Przewodniczący / Sędziowie:
Kaja Angerman
Piotr Korzeniowski (spr.)
Jarosław Łuczaj


Wersja XML