Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZNAK SPRAWY WSA-ZP-22/2013

Dostawa energii elektrycznej do budynku przy ulicy Pankiewicza 4 w Warszawie

SPRAWA WSA-ZP-22/2013

Postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego

Termin składania ofert 04.12.2013


Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 25.11.2013 

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 

PDFSiwz dostawa energii elektrycznej Pankiewicza.pdf

 

Załaczniki do SIWZ w formacie word 

DOCZałączniki do SIWZ.doc


Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ z dn. 28.11.2013 

PDFWyjaśnienia i modyfikacje SIWZ.pdf

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w zakresie warunków udziału

( pkt. III.3.1. - uprawnienia do wykonywania określonej działalnosci lub czynności) z dn. 28.11.2013 

PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf


Zamawiający unieważnił postępowanie przetargowe.

Uzasadnienie: Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono żadnej oferty.

 

 

Wersja XML