Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Właściwość miejscowa WSA w Warszawie

Dz. U. z 2003 r. poz. 652, z późn. zm.
                 

ROZPORZĄDZENIE

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 

Na podstawie art. 16 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) zarządza się, co następuje:

§ 1. Tworzy się następujące wojewódzkie sądy administracyjne oraz ustala się ich siedziby i obszary właściwości:

  1)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku - dla obszaru województwa podlaskiego;

  2)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy - dla obszaru województwa kujawsko-pomorskiego;

  3)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku - dla obszaru województwa pomorskiego;

  4)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach - dla obszaru województwa śląskiego;

41(1) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim - dla województwa lubuskiego;

42) (2) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach - dla województwa świętokrzyskiego;

  5)  (3) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie - dla obszaru województwa małopolskiego;

  6)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie - dla obszaru województwa lubelskiego;

  7)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - dla obszaru województwa łódzkiego;

  8)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie - dla obszaru województwa warmińsko-mazurskiego;

  9)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu - dla obszaru województwa opolskiego;

10)  (4) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu - dla obszaru województwa wielkopolskiego;

11)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie - dla obszaru województwa podkarpackiego;

12)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie - dla obszaru województwa zachodniopomorskiego;

13)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie - dla obszaru województwa mazowieckiego;

14)  Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu - dla obszaru województwa dolnośląskiego.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Przypisy:
1) § 1 pkt 41 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2004 r. (Dz.U.2004.187.1927) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 września 2004 r., z tym że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim rozpocznie działalność orzeczniczą od dnia 1 lipca 2005 r. - zob. § 2 rozporządzenia zmieniającego.

2) § 1 pkt 42 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2004 r. (Dz.U.2004.187.1927) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 września 2004 r., z tym że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach rozpocznie działalność orzeczniczą od dnia 1 lipca 2005 r. - zob. § 2 rozporządzenia zmieniającego.

3) § 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2004 r. (Dz.U.2004.187.1927) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 września 2004 r.

4) § 1 pkt 10 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2004 r. (Dz.U.2004.187.1927) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 września 2004 r.

-------------------------------------------------------------------
Dz. U z 2005 r. poz. 2144, z późn. zm.
                       

ROZPORZĄDZENIE

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 grudnia 2005 r.

w sprawie utworzenia Wydziału Zamiejscowego w Radomiu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

 

Na podstawie art. 16 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417) zarządza się, co następuje:

§ 1. Tworzy się Wydział Zamiejscowy w Radomiu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zwany dalej "Wydziałem Zamiejscowym".

§ 2. 1. Wydział Zamiejscowy rozpoznaje sprawy należące do właściwości Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ze skarg na akty i czynności:

  1)  terenowych organów administracji rządowej, z zastrzeżeniem ust. 2, podjęte w jednostkach organizacyjnych tych organów, które mają siedziby w powiatach białobrzeskim, grójeckim, kozienickim, lipskim, przysuskim, radomskim, szydłowieckim, zwoleńskim oraz w mieście Radomiu, jeżeli ich kierownicy lub inni pracownicy są upoważnieni do podejmowania aktów i czynności w imieniu organu;

  2)  organów powiatów wymienionych w pkt 1 oraz ich związków;

  3)  organów gmin w powiatach wymienionych w pkt 1 oraz ich związków;

  4)  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu;

  5)  (1) innych organów niewymienionych w pkt 1-4, w przypadku gdy strona skarżąca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w powiatach, o których mowa w pkt 1, lub w przypadku usytuowania nieruchomości, z którą związany jest przedmiot sprawy w powiatach, o których mowa w pkt 1.

2. Przepis ust. 1 pkt 1 nie ma zastosowania w sprawach funkcjonariuszy Policji zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Policji w innych powiatach niż wymienione w ust. 1 pkt 1.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że Wydział Zamiejscowy rozpocznie działalność orzeczniczą od dnia 1 stycznia 2007 r.

Przypisy:

1) § 2 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 13 czerwca 2008 r. (Dz.U.2008.108.689) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 2008 r.

 

Wersja XML