Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o sprawach w toku i właściwości Sądu
czynna w godzinach urzędowania Sądu 

ul. J. Pankiewicza 4 (parter)
ul. Jasna 2/4 ( parter )

tel. 22  553 70 70
e-mail


Właściwość rzeczowa WSA w Warszawie

PDFWykaz przedmiotów spraw rozpatrywanych przez WSA w Warszawie_od_2016_07.pdf (188,50KB)


Właściwość miejscowa WSA w Warszawie

Do rozpoznania sprawy właściwy jest ten sąd wojewódzki, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zakresem swego działania obejmuje województwo mazowieckie.
Rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 16 grudnia 2005 r. został utworzony Wydział Zamiejscowy w Radomiu
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Warszawie.


PDFRozporzadzenie Prezydenta RP w spr utworzenia Wydzialu Zamiejscowego w Radomiu.pdf (89,42KB)


Wyjątki od właściwości miejscowej:

Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
PDFDz U 2003 72 653.pdf (82,64KB)

Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

PDFDz U 2008 163 1016.pdf (91,62KB)

Główny Inspektor Transportu Drogowego
PDFDz U 2011 89 506.pdf (88,75KB)

Wersja XML