Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ePUAP (elektroniczna skrzynka podawcza)

Elektroniczna skrzynka podawcza Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zlokalizowana jest na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), w związku z czym do wniesienia pisma procesowego do tut. Sądu niezbędne jest posiadanie konta na tej Platformie. Instrukcja zakładania konta dostępna jest pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal.
 
Skrytki WSA w Warszawie  
                                               /wsa_waw/SkrytkaESP
                                               /wsa_waw/skrytka
                                               /wsa_waw/informacja
                                               /wsa_waw/skargi
 
Zasady wnoszenia pism procesowych w sprawach toczących się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie
 
Pismo procesowe w postępowaniu sądowoadministracyjnym może być sporządzone w postaci papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego.
Pismo może zostać przygotowane przy użyciu dostępnego na ePUAP formularza pisma ogólnego, jako załącznik do formularza pisma ogólnego, a w przypadku gdy dla danej czynności dostępny jest dedykowany formularz - przy użyciu tego formularza. 
Pismo wnoszone do sądu administracyjnego w formie dokumentu elektronicznego (również ewentualne załączniki do tego pisma) musi zostać podpisane przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. W przypadku składania odpisu pełnomocnictwa w postaci dokumentu elektronicznego, należy odpis ten uwierzytelnić w ten sam sposób.
 
UWAGA: każdy ZAŁĄCZNIK do pisma kierowanego do tut. Sądu za pośrednictwem ePUAP, zgodnie z art. 46 § 2b p.p.s.a., należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Istnieje również możliwość podpisania załączników za pośrednictwemhttps://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany
 
Pismo w formie dokumentu elektronicznego powinno spełniać wszystkie wymogi pisma w postaci papierowej, czyli zawierać:
 1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
 2. oznaczenie rodzaju pisma,
 3. osnowę wniosku lub oświadczenia,
 4. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
 5. wymienienie załączników.

Jeżeli jest pierwszym pismem w sprawie powinno także zawierać:

 1. oznaczenie miejsca zamieszkania, a w razie jego braku - adresu do doręczeń, lub siedziby i adresów stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
 2. numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną, oraz numer PESEL jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli są obowiązani do jego posiadania albo posiadają go, nie mając takiego obowiązku, lub
 3. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer identyfikacyjny REGON albo numer w innym właściwym rejestrze lub ewidencji, albo numer identyfikacji podatkowej strony wnoszącej pismo, niebędącej osobą fizyczną, która nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest ona obowiązana do jego posiadania,
 4. oznaczenie przedmiotu sprawy.

W piśmie należy podać adres elektroniczny do komunikacji (adres na platformie ePUAP). W przypadku braku wskazania adresu sąd przyjmie, że właściwym jest adres elektroniczny, z którego zostało nadane pismo wniesione w formie dokumentu elektronicznego.

Do pisma wnoszonego w formie dokumentu elektronicznego nie należy dołączać odpisów. W celu doręczenia pisma drugiej stronie sąd wykona odpisy we własnym zakresie. Należy natomiast uiścić opłatę kancelaryjną, pokrywającą koszty wykonania tych odpisów przez sąd.

Sąd potwierdza wniesienie pisma w formie dokumentu elektronicznego do swojej elektronicznej skrzynki podawczej przez przesłanie urzędowego poświadczenia odbioru. Datą wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego jest określona w urzędowym poświadczeniu odbioru data wprowadzenia pisma do systemu teleinformatycznego sądu.

 

Zasady wnoszenia pism nieprocesowych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia również składanie pism w formie dokumentu elektronicznego w sprawach, w których stosuje się ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), na przykład w sprawach:

Wymagania dotyczące dostarczania dokumentów elektronicznych:

 1. za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
 1. poprzez dostarczenie na elektronicznym nośniku danych:

Akceptowalne formaty załączników to: PDF, DOC, DOCX, RTF, ODS, ODT, XLS, XLSX, CSV, TXT, GIF, TIFF, BMP, JPG. Pliki z załącznikami mogą być skompresowane do formatu ZIP.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Instrukcja dla stron postępowania dotycząca dostępu do akt sądowych (online) oraz zasad wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem ePUAP - PDFBroszura informacyjna NSA.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML