Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana właściwości miejscowej w sprawach z zakresu działania Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Dz. U. z 2022 r. poz. 962

ROZPORZĄDZENIE

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie

Na podstawie art. 13 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329 i 655) zarządza się, co następuje:

§  1. Rozpoznawanie spraw z zakresu działania Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, jako organu odwoławczego wobec aktów lub czynności Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, oraz spraw z tego zakresu dotyczących bezczynności i przewlekle prowadzonego postępowania Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie i Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie przekazuje się wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę.

§  2. Sprawy, o których mowa w § 1, w których skargi zostały wniesione przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i postępowanie nie zostało zakończone, rozpoznaje wojewódzki sąd administracyjny właściwy w rozumieniu niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem spraw, w których wyznaczono termin posiedzenia.

§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wersja XML